ดร.บุญญาดา นาสมบูรณ์


0002

ดร.บุญญาดา นาสมบูรณ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตวิชาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น MBJ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้าน การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การบริหารทรัพยากรบุคคล, ภาวะผู้นำ, การวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ, การบัญชีบริหารขั้นสูง, ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ

 การศึกษา/Education


– ปริญญาตรี
ชื่อเต็ม Bachelor of Accounting ชื่อย่อ B.B.A.
วิชาเอก Accounting ,มหาวิทยาลัยสยาม ,พ.ศ.2537

– ปริญญาโท
ชื่อเต็ม Master of Business Administration ชื่อย่อ M.B.A.
มหาวิทยาลัยบูรพา ,พ.ศ.2547

– ปริญญาเอก
ชื่อเต็ม Doctoral of Business Administration ชื่อย่อ D.B.A.
มหาวิทยาลัยบูรพา ,พ.ศ.2557

 งานวิชาการหรืองานวิจัย


1.การศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์, กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.), ปี 2559

2.ความพึงพอใจ ความนิยม และพฤติกรรมผู้ฟังรายการวิทยุสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย, กรมประชาสัมพันธ์, ปี 2557-255

3.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมหลักที่ดีของ PEA ,การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, ปี 2557

 สาขาที่เชี่ยวชาญ


การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การบริหารทรัพยากรบุคคล, ภาวะผู้นำ, การวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ

บัณฑิตวิทยาลัย

Tni Graduated School