อาจารย์บุญชู ตันติรัตนสุนทร


05-270x300

อาจารย์บุญชู ตันติรัตนสุนทร อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (MBJ) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้านการบริหารจัดการ, การตลาด

 การศึกษา/Education


-ปริญญาตรี

ชื่อเต็ม เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (Econometrics) ชื่อย่อ B.E มหาวิทยาลัย Hitotsubashi ประเทศ ญี่ปุ่น, พ.ศ.2529

-ปริญญาโท

ชื่อเต็ม Master Degree of Business Administration  (Business Poricy) ชื่อย่อ – มหาวิทยาลัย ICEIO ประเทศ ญี่ปุ่น , พ.ศ.2535

 สาขาที่เชี่ยวชาญ


การบริหารจัดการ, การตลาด, ภาษาญี่ปุ่น

บัณฑิตวิทยาลัย

Tni Graduated School