วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต


หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ นั้นมุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความชำนาญทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความสามารถในการออกแบบ วิเคราะห์ ดำเนินการและ บริหารจัดการระบบสารสนเทศในองค์กรได้เป็นอย่างดี สามารถสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นในองค์กรได้เป็นอย่างดี และมีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีด้านนี้ที่มีการพัฒนาเป็นไปอย่างรวดเร็ว.....อ่านต่อ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร


061

ผศ.ดร.ประจักษ์ เฉิดโฉม

ผศ.ดร.ประจักษ์ เฉิดโฉม  ผู้อำนวยการหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(MIT) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>
Saprangsit

ดร.สะพรั่งสิทธิ์ มฤทุสาธร

ดร.สะพรั่งสิทธิ์ มฤทุสาธร อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>
thongchai-208x3001

ดร.ธงชัย แก้วกิริยา

ดร.ธงชัย แก้วกิริยา อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>
Paskorn-231x3001

ดร.ภาสกร อภิรักษ์วรพินิต

ดร.ภาสกร อภิรักษ์วรพินิต อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>