สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมเชิงนวัตกรรม


แนะนำหลักสูตร


 • ออกแบบหลักสูตรให้มีการบูรณาการศาสตร์การบริหารธุรกิจแบบญี่ปุ่นและเทคโนโลยีการผลิต/บริการแบบสากลเพื่อมุ่งสู่นวัตกรรมของการจัดการอุตสาหกรรมในยุคดิจิตัลและอุตสาหกรรม 4.0
 • เน้นพัฒนาความสามารถในการบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมด้วยการขับเคลื่อนผ่านกลยุทธ์เพื่อเพิ่ม ขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์การ
 • จัดการเรียนการสอนตามแนวคิดการบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมแบบญี่ปุ่น (โมโนซุคุริ) ให้สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือทางด้านการจัดการอุตสาหกรรมที่ทันสมัยในสถานการณ์จริงได้

เรียนหลักสูตรนี้แล้วได้อะไร


 • ความสามารถในการบริหารกลยุทธ์เพื่อมุ่งสู่นวัตกรรมและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ให้แก่ธุรกิจอุตสาหกรรม
 • ทักษะการประยุกต์ศาสตร์ทางการบริหารแบบญี่ปุ่นเข้ากับเทคโนโลยีการผลิตที่เป็นสากลภายใต้ยุคดิจิตอล เพื่อรองรับยุคอุตสาหกรรม 4.0
 • ความสามารถในการพัฒนากระบวนการทางธุรกิจใหม่ๆรองรับการเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวทางด้านอุตสาหกรรม

ข้อมูลหลักสูตร


หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมเชิงนวัตกรรม) ของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างผู้บริหารภาคอุตสาหรรมที่มีวิสัยทัศน์ สามารถมองภาพรวมขององค์การภาคอุตสาหกรรมได้อย่างชัดเจน มีความสามารถในการใช้ในการใช้เครื่องมือการจัดการอุตสาหกรรม เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ วินิจฉัยปัญหา กำหนดแผนและการดำเนินการกลยุทธ์ในการยกระดับองค์การที่สังกัด เพื่อเพิ่มผลิตภาพขององค์การและการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า.

 • ข้อมูลหลักสูตร

  ภาษาไทย: หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการการจัดการอุตสาหกรรมเชิงนวัตกรรม)

  ภาษาอังกฤษ : Master of Business Administration Program in Innovative Industrial Management (IIM)

  ชื่อปริญญา

  ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการการจัดการอุตสาหกรรมเชิงนวัตกรรม)

  ภาษาไทย (ชื่อย่อ) : บธ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรมเชิงนวัตกรรม)

  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Master of Business Administration Program in Innovative Industrial Management

  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): M.B.A. (Innovative Industrial Management)

 • จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต

  แผน ก.

  1.) หมวดวิชาปรับพื้นฐาน

  -

  หน่วยกิต

  2.) หมวดวิชาบังคับ

  21

  หน่วยกิต

  3.) หมวดวิชาเลือก

  6

  หน่วยกิต

  4.) วิทยานิพนธ์

  12

  หน่วยกิต

  แผน ข.

  1.) หมวดวิชาปรับพื้นฐาน

  -

  หน่วยกิต

  2.) หมวดวิชาบังคับ

  21

  หน่วยกิต

  3.) หมวดวิชาเลือก

  15

  หน่วยกิต

  4.) สารนิพนธ์

  3

  หน่วยกิต

วิชาที่เปิดสอน


การนำแนวคิดทฤษฎีไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติทางการจัดการอุตสาหกรรมที่เป็นกระแสนิยมในปัจจุบันและอนาคต มอบหมายให้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อใช้องค์ความรู้ศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอุตสาหกรรมในการวิเคราะห์สถานการณ์หรือกรณีศึกษาต่างๆ การแก้ปัญหา กำหนดนโยบายเชิงกลยุทธ์ และการวางแผนทางด้านการจัดการอุตสาหกรรมโดยเน้นกรณีศึกษา การศึกษาดูงาน และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ...
Read More

แนวคิด หลักการระเบียบวิธีการดำเนินการวิจัยทางอุตสาหกรรม การกำหนดและเลือกหัวข้อการวิจัย การวางแผนและออกแบบงานวิจัย การสร้างตัวแบบ การสุ่มตัวอย่าง การสร้างแบบสอบถาม การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์เชิงปริมาณ และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ การเขียนข้อเสนอการวิจัย และการเขียนรายงานการวิจัย ฝึกทักษะการวิจัยและการประยุกต์ผลวิจัยไปใช้ในการพัฒนากระบวนการทำงานและผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อให้เกิดผลผลิตที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ...
Read More

ในการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์จุลภาค พฤติกรรมการบริโภค การเลือกใช้ ปัจจัยการผลิต การวิเคราะห์นโยบายราคา ศึกษาหลักพื้นฐานในการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ระดับมหภาค การค้า การรวมตัวทางเศรษฐกิจ และการเงินระหว่างประเทศ ปัจจัยมหภาคทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ ...
Read More

สถิติเชิงพรรณา ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม และการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐานของประชากรกลุ่มเดียว การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น และสหสัมพันธ์ และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ...
Read More

ความหมาย แนวคิด ข้อสมมติฐานและประโยชน์ทางการบัญชี รูปแบบธุรกิจ หลักและวิธีการบันทึกรายการบัญชีในสมุดบันทึกรายการขั้นต้น สมุดบันทึกรายการขั้นปลาย โครงสร้างรายงานทางการเงิน การจัดทำรายงานการเงิน การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน การบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ บัญชีแยกประเภท การปรับปรุงบัญชีในวันสิ้นงวด ...
Read More

Loading...