สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมเชิงนวัตกรรม


แนะนำหลักสูตร


 • ออกแบบหลักสูตรให้มีการบูรณาการศาสตร์การบริหารธุรกิจแบบญี่ปุ่นและเทคโนโลยีการผลิต/บริการแบบสากลเพื่อมุ่งสู่นวัตกรรมของการจัดการอุตสาหกรรมในยุคดิจิตัลและอุตสาหกรรม 4.0
 • เน้นพัฒนาความสามารถในการบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมด้วยการขับเคลื่อนผ่านกลยุทธ์เพื่อเพิ่ม ขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์การ
 • จัดการเรียนการสอนตามแนวคิดการบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมแบบญี่ปุ่น (โมโนซุคุริ) ให้สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือทางด้านการจัดการอุตสาหกรรมที่ทันสมัยในสถานการณ์จริงได้

เรียนหลักสูตรนี้แล้วได้อะไร


 • ความสามารถในการบริหารกลยุทธ์เพื่อมุ่งสู่นวัตกรรมและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ให้แก่ธุรกิจอุตสาหกรรม
 • ทักษะการประยุกต์ศาสตร์ทางการบริหารแบบญี่ปุ่นเข้ากับเทคโนโลยีการผลิตที่เป็นสากลภายใต้ยุคดิจิตอล เพื่อรองรับยุคอุตสาหกรรม 4.0
 • ความสามารถในการพัฒนากระบวนการทางธุรกิจใหม่ๆรองรับการเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวทางด้านอุตสาหกรรม

ข้อมูลหลักสูตร


หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมเชิงนวัตกรรม) ของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างผู้บริหารภาคอุตสาหรรมที่มีวิสัยทัศน์ สามารถมองภาพรวมขององค์การภาคอุตสาหกรรมได้อย่างชัดเจน มีความสามารถในการใช้ในการใช้เครื่องมือการจัดการอุตสาหกรรม เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ วินิจฉัยปัญหา กำหนดแผนและการดำเนินการกลยุทธ์ในการยกระดับองค์การที่สังกัด เพื่อเพิ่มผลิตภาพขององค์การและการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า.

 • ข้อมูลหลักสูตร

  ภาษาไทย: หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการการจัดการอุตสาหกรรมเชิงนวัตกรรม)

  ภาษาอังกฤษ : Master of Business Administration Program in Innovative Industrial Management (IIM)

  ชื่อปริญญา

  ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการการจัดการอุตสาหกรรมเชิงนวัตกรรม)

  ภาษาไทย (ชื่อย่อ) : บธ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรมเชิงนวัตกรรม)

  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Master of Business Administration Program in Innovative Industrial Management

  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): M.B.A. (Innovative Industrial Management)

 • จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต

  แผน ก.

  1.) หมวดวิชาปรับพื้นฐาน

  -

  หน่วยกิต

  2.) หมวดวิชาบังคับ

  21

  หน่วยกิต

  3.) หมวดวิชาเลือก

  6

  หน่วยกิต

  4.) วิทยานิพนธ์

  12

  หน่วยกิต

  แผน ข.

  1.) หมวดวิชาปรับพื้นฐาน

  -

  หน่วยกิต

  2.) หมวดวิชาบังคับ

  21

  หน่วยกิต

  3.) หมวดวิชาเลือก

  15

  หน่วยกิต

  4.) สารนิพนธ์

  3

  หน่วยกิต

วิชาที่เปิดสอน


ปรัชญาและวิธีการผลิตและการจัดการโซ่อุปทานแบบ Toyota Production System หรือ การผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just in Time) ซึ่งเป็นระบบการผลิตแบบดึง(Pull System) ที่มีกลไกที่ส่งทอดมาจากความต้องการของลูกค้า ผ่านกระบวนการเพิ่มคุณค่าโดยการลดช่วงเวลาการผลิตให้สั้นลงด้วยการกำจัดความสูญเปล่าที่ไม่ช่วยให้เพิ่มคุณค่าทั้ง 7 ประการ (7 Wastes) ฝึกปฏิบัติและวิเคราะห์ผลิตภาพการผลิตเพื่อให้เห็นภาพการผลิตแบบ Toyota Production ...
Read More

สัมมนาวิชาการในด้านการจัดการอุตสาหกรรมในต่างประเทศ รวมทั้งศึกษาดูงานในสถานประกอบการและองค์การในต่างประเทศ โดยนักศึกษาต้องนำเสนอและจัดทำรายงานการศึกษาการศึกษาดูงานด้วย ...
Read More

การศึกษา ค้นคว้า การอภิปราย และการจัดทำรายงานในหัวข้อหรือปัญหาพิเศษด้านการจัดการอุตสาหกรรม โดยอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ในสาขาวิชา ...
Read More

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการธุรกิจ รูปแบบของซอฟต์แวร์ในด้านการจัดการธุรกิจ เช่น การวางแผนทรัพยากรองค์การ (Enterprise Resources Planning: ERP) การจัดการด้านการผลิต การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานสินค้า การจัดการสินค้าคงคลัง และ การจัดการโซ่อุปทาน รวมทั้งศึกษาถึงบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการบัญชีและการเงิน การผลิต การตลาด และบริการหลังการขาย เช่น การซื้อขายผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ...
Read More

กลยุทธ์การจัดการแรงงานสัมพันธ์ ศึกษากฎหมายแรงงานไทยและสากล ปรัชญาของไตรภาคี ทวิภาคี การก่อตั้งสหภาพแรงงาน การจัดทำสภาพการจ้างงาน การแก้ไขข้อขัดแย้งระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง กระบวนการเจรจาต่อรอง การจัดทำข้อตกลงร่วมกันและผลบังคับของข้อตกลงร่วมกัน บทบาท หน้าที่ของผู้ที่ทำหน้าที่แรงงานสัมพันธ์ขององค์การ การสร้างสภาพการทำงานที่ดีภายในองค์การ และกรณีศึกษาปัญหาข้อพิพาททางกฎหมายแรงงานและแรงงานสัมพันธ์ โดยศึกษากรณีศึกษาประกอบ ...
Read More

Loading...