สาขาวิชาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น


แนะนำหลักสูตร


เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นในการเรียนการสอนในศาสตร์การบริหารจัดการแบบญี่ปุ่น มาประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการในปัจจุบัน โดยหลักสูตรนี้มีจุดเด่นในการเรียนภาษาญี่ปุ่นควบคู่ไปกับศาสตร์การบริหารจัดการ ทำให้ผู้เรียนในหลักสูตรนี้มีความเข้าใจในแนวคิดและหลักการจัดการพื้นฐานต่างๆ ขององค์กรญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้น โดยผ่านการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิมากประสบการณ์ในองค์กรธุรกิจญี่ปุ่น เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีสามารถนำความรู้ความสามารถไปใช้งานในองค์กรธุรกิจได้

ข้อมูลหลักสูตร


 • ข้อมูลหลักสูตร

  ภาษาไทย: หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการ)

  ภาษาอังกฤษ : Master of Business Administration (Japanese Business Administration)

  ชื่อปริญญา

  ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(สาขาการบริหารธุรกิจญี่ปุ่น)

  ภาษาไทย (ชื่อย่อ) : บธ.ม. (บริหารธุรกิจญี่ปุ่น)

  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Master of Business Administration (Japanese Business Administration)

  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): M.B.A. (Japanese Business Administration)

 • จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต

  แผน ก.

  1.) หมวดวิชาปรับพื้นฐาน

  -

  หน่วยกิต

  2.) หมวดวิชาบังคับ

  21

  หน่วยกิต

  3.) หมวดวิชาเลือก

  9

  หน่วยกิต

  4.) วิทยานิพนธ์

  12

  หน่วยกิต

  แผน ข.

  1.) หมวดวิชาปรับพื้นฐาน

  -

  หน่วยกิต

  2.) หมวดวิชาบังคับ

  21

  หน่วยกิต

  3.) หมวดวิชาเลือก

  18

  หน่วยกิต

  4.) สารนิพนธ์

  3

  หน่วยกิต

วิชาที่เปิดสอน


สถิติเชิงพรรณา ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม และการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐานของประชากรกลุ่มเดียว การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น และสหสัมพันธ์ และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

ความหมาย แนวคิด ข้อสมมติฐานและประโยชน์ทางการบัญชี รูปแบบธุรกิจ หลักและวิธีการบันทึกรายการบัญชีในสมุดบันทึกรายการขั้นต้น สมุดบันทึกรายการขั้นปลาย โครงสร้างรายงานทางการเงิน การจัดทำรายงานการเงิน การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน การบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ บัญชีแยกประเภท การปรับปรุงบัญชีในวันสิ้นงวด ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

ศึกษาโครงสร้างประโยคที่ซับซ้อน วิเคราะห์โครงสร้างของภาษาเขียนจากบทความทางวิชาการ บทความหนังสือพิมพ์ นิตยสาร สารคดี วรรณกรรมร่วมสมัยหรือสิ่งพิมพ์อื่นๆ หรือเรื่องที่ตัดตอนมาฝึกอ่านและเก็บใจความสำคัญ อภิปรายสรุปใจความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน ศึกษาศัพท์ สำนวนที่ใช้ในการเขียน ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

แนวคิดเกี่ยวกับการวินิจฉัยสถานประกอบการ กระบวนการ และเทคนิคการวินิจฉัยสถานประกอบการ และประเด็นในการวินิจฉัยด้านต่างๆ อาทิเช่น การบริหารทั่วไป การเงิน และการบัญชี การผลิต การตลาด และการจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อระบุปัญหาหลักขององค์กร ค้นหาสาเหตุ และเสนอแนะแนวทางแก้ไข พร้อมฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการจำนวน 1 แห่ง ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

เทคนิค วิธีการ และเครื่องมือขั้นสูงที่นำมาใช้ในการจัดการเชิงกลยุทธ์ กระบวนการการวางแผน ระดับของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน การกำหนดภารกิจและวิสัยทัศน์ ขั้นตอนในการทำแผน การเลือกกลยุทธ์ การดำเนินการ และการประเมินผลกลยุทธ์ รวมทั้งการจัดทำแผนธุรกิจเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

loading