สาขาวิชาการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการ


แนะนำหลักสูตร


หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการ) เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างผู้ประกอบการและผู้บริหารภาคอุตสาหกรรมที่มีวิสัยทัศน์ สามารถมองภาพรวมขององค์การภาคอุตสาหกรรมได้อย่างชัดเจน มีความสามารถในการใช้ในการใช้เครื่องมือการจัดการ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ วินิจฉัยปัญหา กำหนดแผนและการดำเนินการกลยุทธ์ในการยกระดับองค์การที่สังกัด เพื่อเพิ่มผลิตภาพขององค์การและการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ


 • ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ ที่ต้องการเพิ่มความสามารถในการวางแผน การจัดทำแผน และการสร้างธุรกิจใหม่
 • ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ ผู้บริหารระดับกลาง ที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการวิเคราะห์และวินิจฉัยทางธุรกิจในสไตล์ญี่ปุ่น
 • ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ ผู้บริหารระดับกลางที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารกลยุทธ์ธุรกิจ

ข้อมูลหลักสูตร


หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการวิสาหกิจสำหรับผู้บริหาร) ของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างผู้บริหารภาคอุตสาหรรมที่มีวิสัยทัศน์ สามารถมองภาพรวมขององค์การภาคอุตสาหกรรมได้อย่างชัดเจน มีความสามารถในการใช้ในการใช้เครื่องมือการจัดการอุตสาหกรรม เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ วินิจฉัยปัญหา กำหนดแผนและการดำเนินการกลยุทธ์ในการยกระดับองค์การที่สังกัด เพื่อเพิ่มผลิตภาพขององค์การและการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า.
 • ข้อมูลหลักสูตร

  ภาษาไทย: หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการ)

  ภาษาอังกฤษ : Master of Business Administration (Strategic Planning and Management for Entrepreneur)

  ชื่อปริญญา

  ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการ)

  ภาษาไทย (ชื่อย่อ) : บธ.ม. (การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการ)

  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Master of Business Administration (Strategic Planning and Management for Entrepreneur)

  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): M.B.A. (Strategic Planning and Management for Entrepreneur)

 • จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต

  แผน ก.

  1.) หมวดวิชาปรับพื้นฐาน

  -

  หน่วยกิต

  2.) หมวดวิชาบังคับ

  27

  หน่วยกิต

  3.) หมวดวิชาเลือก

  -

  หน่วยกิต

  4.) วิทยานิพนธ์

  12

  หน่วยกิต

  แผน ข.

  1.) หมวดวิชาปรับพื้นฐาน

  -

  หน่วยกิต

  2.) หมวดวิชาบังคับ

  27

  หน่วยกิต

  3.) หมวดวิชาเลือก

  9

  หน่วยกิต

  4.) สารนิพนธ์

  3

  หน่วยกิต

 • ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทการจัดการวิสาหกิจสำหรับผู้บริหารนั้นมีโอกาสที่จะประกอบอาชีพ ดังนี้

  1.ผู้บริหารองค์กรธุรกิจและที่ปรึกษาธุรกิจ ผู้เรียนจะได้รับความรู้ในเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับวิชาบริหารธุรกิจจากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารองค์กรธุรกิจ และได้ฝึกทักษะการนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการวินิจฉัยปัญหาในสถานประกอบการจริง และจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อแก้ไขปัญหาแบบองค์รวมและนำเสนอแผนต่อผู้บริหารสถานประกอบการ

  2.ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ผู้เรียนจะได้รับความรู้การเริ่มต้นธุรกิจใหม่และจัดทำแผนธุรกิจ เพื่อสร้างความมั่นใจในการเริ่มต้นธุรกิจใหม่หรือพัฒนาธุรกิจเดิมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

  3.ผู้ต้องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผู้เรียนจะได้รับความรู้ด้านการทำวิจัยทางธุรกิจ ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการ) นำปรัชญาของญี่ปุ่น“โมโนซุคุริ(Monozukuri)” หรือ “คิดเป็น ทำเป็น”มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นการสอนภาคทฤษฎีโดยใช้อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกับการถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากผู้บริหารในภาคธุรกิจ ควบคู่ไปกับการฝึกปฏิบัติและทำโครงงานจริงในองค์กรธุรกิจ ดังนั้นผู้สำเร็จการศึกษานอกจากจะมีความรู้แล้ว ยังมีทักษะในการนำความรู้ไปใช้เพื่อวางแผนเชิงกลยุทธ์และการจัดการองค์กรธุรกิจ และสร้างธุรกิจใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ

วิชาที่เปิดสอน


กระบวนการการวางแผนการประกอบธุรกิจใหม่ เรียนรู้กระบวนการโดยรวมและประเด็นที่ควรให้ความสนใจที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ เรียนรู้วิธีการสำรวจตลาด วิเคราะห์สภาพแวดล้อม คาดคะเนอุปสงค์ คาดคะเนรายได้รายจ่าย พิจารณาความเป็นไปได้ของการดำเนินธุรกิจ เรียนรู้วิธีการวางแผนธุรกิจโดยการฝึกปฏิบัติจริง เรียนรู้แหล่งทุน และการจัดสรรเงินทุน ฝึกหัดการนำเสนอเพื่อให้ได้สินเชื่อ หรือการจัดสรรเงินทุนจากแหล่งเงินทุน ฝึกการประเมินแผน และปรับปรุงแผนงาน ...
Read More

ความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบริหารจัดการเรียนรู้การออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการแก้ไขปัญหาทางการบริหาร เรียนรู้สภาพที่แท้จริงของ ธุรกิจ IT หรือ การใช้ IT ในธุรกิจ เช่น B to B, B to C, Web Based Business ต่างๆ ...
Read More

การจัดการเชิงกลยุทธ์ของโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเพื่อการควบคุม และต้นทุนในกระบวนการโดยรวม ของกระบวนการผลิต และ การจัดส่งสินค้า อันได้แก่ การจัดหา การจัดการคลังสินค้า และสินค้าคงคลัง การจัดส่งสินค้า การกระจายสินค้า การจัดจำหน่าย รวมถึง กระบวนการอออกแบบเครือข่ายโลจิสติกส์ การสร้างเครือข่ายพันธมิตรในเชิงกลยุทธ์ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ การจัดการโซ่อุปทานระหว่างประเทศ การจัดการระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยศึกษากรณีศึกษาประกอบ ...
Read More

การวิเคราะห์สภาพการณ์โดยรวมทั่วทั้งวิสาหกิจ จากมุมมองทางการเงิน ทางการขายการตลาด การผลิต และการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยการเรียนรู้จากกรณีศึกษา ของวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมยานยนต์ เพื่อค้นหาช่องว่างระหว่างสภาพการณ์ที่เกิดขึ้น กับกลยุทธ์ทางการบริหาร เรียนรู้จากกรณีศึกษาของอุตสาหกรรมเครื่องไฟฟ้า เรียนรู้จากกรณีศึกษาของอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ...
Read More

ในการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์จุลภาค พฤติกรรมการบริโภค การเลือกใช้ ปัจจัยการผลิต การวิเคราะห์นโยบายราคา ศึกษาหลักพื้นฐานในการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ระดับมหภาค การค้า การรวมตัวทางเศรษฐกิจ และการเงินระหว่างประเทศ ปัจจัยมหภาคทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ ...
Read More

Loading...