สาขาวิชาการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการ


แนะนำหลักสูตร


หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการ) เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างผู้ประกอบการและผู้บริหารภาคอุตสาหกรรมที่มีวิสัยทัศน์ สามารถมองภาพรวมขององค์การภาคอุตสาหกรรมได้อย่างชัดเจน มีความสามารถในการใช้ในการใช้เครื่องมือการจัดการ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ วินิจฉัยปัญหา กำหนดแผนและการดำเนินการกลยุทธ์ในการยกระดับองค์การที่สังกัด เพื่อเพิ่มผลิตภาพขององค์การและการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ


 • ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ ที่ต้องการเพิ่มความสามารถในการวางแผน การจัดทำแผน และการสร้างธุรกิจใหม่
 • ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ ผู้บริหารระดับกลาง ที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการวิเคราะห์และวินิจฉัยทางธุรกิจในสไตล์ญี่ปุ่น
 • ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ ผู้บริหารระดับกลางที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารกลยุทธ์ธุรกิจ

ข้อมูลหลักสูตร


หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการวิสาหกิจสำหรับผู้บริหาร) ของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างผู้บริหารภาคอุตสาหรรมที่มีวิสัยทัศน์ สามารถมองภาพรวมขององค์การภาคอุตสาหกรรมได้อย่างชัดเจน มีความสามารถในการใช้ในการใช้เครื่องมือการจัดการอุตสาหกรรม เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ วินิจฉัยปัญหา กำหนดแผนและการดำเนินการกลยุทธ์ในการยกระดับองค์การที่สังกัด เพื่อเพิ่มผลิตภาพขององค์การและการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า.
 • ข้อมูลหลักสูตร

  ภาษาไทย: หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการ)

  ภาษาอังกฤษ : Master of Business Administration (Strategic Planning and Management for Entrepreneur)

  ชื่อปริญญา

  ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการ)

  ภาษาไทย (ชื่อย่อ) : บธ.ม. (การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการ)

  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Master of Business Administration (Strategic Planning and Management for Entrepreneur)

  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): M.B.A. (Strategic Planning and Management for Entrepreneur)

 • จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต

  แผน ก.

  1.) หมวดวิชาปรับพื้นฐาน

  -

  หน่วยกิต

  2.) หมวดวิชาบังคับ

  27

  หน่วยกิต

  3.) หมวดวิชาเลือก

  -

  หน่วยกิต

  4.) วิทยานิพนธ์

  12

  หน่วยกิต

  แผน ข.

  1.) หมวดวิชาปรับพื้นฐาน

  -

  หน่วยกิต

  2.) หมวดวิชาบังคับ

  27

  หน่วยกิต

  3.) หมวดวิชาเลือก

  9

  หน่วยกิต

  4.) สารนิพนธ์

  3

  หน่วยกิต

 • ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทการจัดการวิสาหกิจสำหรับผู้บริหารนั้นมีโอกาสที่จะประกอบอาชีพ ดังนี้

  1.ผู้บริหารองค์กรธุรกิจและที่ปรึกษาธุรกิจ ผู้เรียนจะได้รับความรู้ในเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับวิชาบริหารธุรกิจจากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารองค์กรธุรกิจ และได้ฝึกทักษะการนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการวินิจฉัยปัญหาในสถานประกอบการจริง และจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อแก้ไขปัญหาแบบองค์รวมและนำเสนอแผนต่อผู้บริหารสถานประกอบการ

  2.ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ผู้เรียนจะได้รับความรู้การเริ่มต้นธุรกิจใหม่และจัดทำแผนธุรกิจ เพื่อสร้างความมั่นใจในการเริ่มต้นธุรกิจใหม่หรือพัฒนาธุรกิจเดิมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

  3.ผู้ต้องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผู้เรียนจะได้รับความรู้ด้านการทำวิจัยทางธุรกิจ ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการ) นำปรัชญาของญี่ปุ่น“โมโนซุคุริ(Monozukuri)” หรือ “คิดเป็น ทำเป็น”มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นการสอนภาคทฤษฎีโดยใช้อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกับการถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากผู้บริหารในภาคธุรกิจ ควบคู่ไปกับการฝึกปฏิบัติและทำโครงงานจริงในองค์กรธุรกิจ ดังนั้นผู้สำเร็จการศึกษานอกจากจะมีความรู้แล้ว ยังมีทักษะในการนำความรู้ไปใช้เพื่อวางแผนเชิงกลยุทธ์และการจัดการองค์กรธุรกิจ และสร้างธุรกิจใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ

วิชาที่เปิดสอน


บทบาทการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การวางนโยบาย การวางกลยุทธ์ การบริหารจัดการธุรกิจส่งออก นำเข้าธุรกิจระหว่างประเทศในรูปแบบต่างๆ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อตกลง ขององค์การค้านานาชาติเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ ศึกษากลยุทธ์การดำเนินกิจกรรมทางการตลาดในต่างประเทศ ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานด้านการตลาดระหว่างประเทศ การกำหนดกลยุทธ์การตลาดระหว่างประเทศเพื่อสร้างความได้เปรียบในทางการแข่งขันในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ โดยศึกษาจากกรณีศึกษาต่างๆ จากหลากหลายธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

ความหมายและความสำคัญของการบริหารโครงการ กรอบหลักการและวิธีการที่จำเป็นต่อการบริหารโครงการ การคัดเลือกโครงการ การวางแผนโครงการ การดำเนินโครงการ การควบคุมโครงการ การประเมินผลโครงการ และการส่งมอบงาน รวมทั้งเทคนิค ต่างๆ ทางด้านการบริหารโครงการ และ โปรแกรมช่วยในการบริหารโครงการ ทักษะที่จำเป็นของผู้บริหารและปฏิบัติงานในโครงการ เรียนรู้โดยการฝึกหัดเชิงปฏิบัติการบริหารโครงการธุรกิจและอุตสาหกรรมจากกรณีศึกษา ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

การจัดการเทคโนโลยีเพื่อการสร้างนวัตกรรม ที่มีบทบาทในการแข่งขันในระดับนานาชาติ เพื่อความอยู่รอดของธุรกิจ การสร้างขีดความสามารถที่เป็นลักษณะพิเศษของธุรกิจอุตสาหกรรม (Core competence) วงจรชีวิตของเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ การวางแผนเทคโนโลยี ได้แก่ การตรวจสอบขีดความสามารถด้านต่างๆ การคาดการณ์เทคโนโลยีในอนาคต การวางแผนทิศทางเทคโนโลยี(Technology Roadmap) ขององค์กร รวมถึงการให้ความสำคัญ และใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ การพัฒนารูปแบบทางธุรกิจ และการวิจัยต่างๆ เรียนรู้โดยการบรรยาย การอภิปรายในชั้นเรียน ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

ขั้นตอนและเครื่องมือสำหรับการวางแผนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การสำรวจวิจัยเพื่อค้นหาความต้องการของผู้บริโภค เครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจวิจัย การวิเคราะห์ Positioning ของผลิตภัณฑ์ใหม่ วิธีการสร้างสรรค์ และสรุปคัดเลือกไอเดียไปสู่การพัฒนาจริง การประเมินคุณลักษณะ (Characteristics) ของผลิตภัณฑ์ การประเมินคุณภาพและเครื่องมือการประเมินคุณภาพ ศึกษาจากกรณีศึกษาต่างๆ ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

กระบวนการวิจัยทางธุรกิจ และการตลาด การออกแบบวิธีการวิจัย การสุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การใช้สถิติและโปรแกรมสำเร็จรูปในการประมวลผล การนำเสนอผลการวิจัยและการประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยกับการวางแผนธุรกิจ และการตลาด ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

loading