สาขาวิชาการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการ


แนะนำหลักสูตร


หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการ) เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างผู้ประกอบการและผู้บริหารภาคอุตสาหกรรมที่มีวิสัยทัศน์ สามารถมองภาพรวมขององค์การภาคอุตสาหกรรมได้อย่างชัดเจน มีความสามารถในการใช้ในการใช้เครื่องมือการจัดการ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ วินิจฉัยปัญหา กำหนดแผนและการดำเนินการกลยุทธ์ในการยกระดับองค์การที่สังกัด เพื่อเพิ่มผลิตภาพขององค์การและการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ


 • ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ ที่ต้องการเพิ่มความสามารถในการวางแผน การจัดทำแผน และการสร้างธุรกิจใหม่
 • ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ ผู้บริหารระดับกลาง ที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการวิเคราะห์และวินิจฉัยทางธุรกิจในสไตล์ญี่ปุ่น
 • ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ ผู้บริหารระดับกลางที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารกลยุทธ์ธุรกิจ

ข้อมูลหลักสูตร


หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการวิสาหกิจสำหรับผู้บริหาร) ของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างผู้บริหารภาคอุตสาหรรมที่มีวิสัยทัศน์ สามารถมองภาพรวมขององค์การภาคอุตสาหกรรมได้อย่างชัดเจน มีความสามารถในการใช้ในการใช้เครื่องมือการจัดการอุตสาหกรรม เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ วินิจฉัยปัญหา กำหนดแผนและการดำเนินการกลยุทธ์ในการยกระดับองค์การที่สังกัด เพื่อเพิ่มผลิตภาพขององค์การและการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า.
 • ข้อมูลหลักสูตร

  ภาษาไทย: หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการ)

  ภาษาอังกฤษ : Master of Business Administration (Strategic Planning and Management for Entrepreneur)

  ชื่อปริญญา

  ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการ)

  ภาษาไทย (ชื่อย่อ) : บธ.ม. (การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการ)

  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Master of Business Administration (Strategic Planning and Management for Entrepreneur)

  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): M.B.A. (Strategic Planning and Management for Entrepreneur)

 • จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต

  แผน ก.

  1.) หมวดวิชาปรับพื้นฐาน

  -

  หน่วยกิต

  2.) หมวดวิชาบังคับ

  27

  หน่วยกิต

  3.) หมวดวิชาเลือก

  -

  หน่วยกิต

  4.) วิทยานิพนธ์

  12

  หน่วยกิต

  แผน ข.

  1.) หมวดวิชาปรับพื้นฐาน

  -

  หน่วยกิต

  2.) หมวดวิชาบังคับ

  27

  หน่วยกิต

  3.) หมวดวิชาเลือก

  9

  หน่วยกิต

  4.) สารนิพนธ์

  3

  หน่วยกิต

 • ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทการจัดการวิสาหกิจสำหรับผู้บริหารนั้นมีโอกาสที่จะประกอบอาชีพ ดังนี้

  1.ผู้บริหารองค์กรธุรกิจและที่ปรึกษาธุรกิจ ผู้เรียนจะได้รับความรู้ในเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับวิชาบริหารธุรกิจจากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารองค์กรธุรกิจ และได้ฝึกทักษะการนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการวินิจฉัยปัญหาในสถานประกอบการจริง และจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อแก้ไขปัญหาแบบองค์รวมและนำเสนอแผนต่อผู้บริหารสถานประกอบการ

  2.ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ผู้เรียนจะได้รับความรู้การเริ่มต้นธุรกิจใหม่และจัดทำแผนธุรกิจ เพื่อสร้างความมั่นใจในการเริ่มต้นธุรกิจใหม่หรือพัฒนาธุรกิจเดิมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

  3.ผู้ต้องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผู้เรียนจะได้รับความรู้ด้านการทำวิจัยทางธุรกิจ ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการ) นำปรัชญาของญี่ปุ่น“โมโนซุคุริ(Monozukuri)” หรือ “คิดเป็น ทำเป็น”มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นการสอนภาคทฤษฎีโดยใช้อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกับการถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากผู้บริหารในภาคธุรกิจ ควบคู่ไปกับการฝึกปฏิบัติและทำโครงงานจริงในองค์กรธุรกิจ ดังนั้นผู้สำเร็จการศึกษานอกจากจะมีความรู้แล้ว ยังมีทักษะในการนำความรู้ไปใช้เพื่อวางแผนเชิงกลยุทธ์และการจัดการองค์กรธุรกิจ และสร้างธุรกิจใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ

วิชาที่เปิดสอน


สัมมนาวิชาการในด้านการพัฒนาองค์กร และธุรกิจในต่างประเทศ รวมทั้งศึกษาดูงานในสถานประกอบการ และองค์กรในต่างประเทศ โดยนักศึกษาต้องนำเสนอและจัดทำรายงานการศึกษาดูงานประกอบด้วย ...
Read More

ระบบการบริหารธุรกิจแบบญี่ปุ่น เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา และการพัฒนาของธุรกิจของประเทศญี่ปุ่น ลักษณะพิเศษของธุรกิจของประเทศญี่ปุ่น เช่น ระบบการผลิต ระบบการบริหารองค์การ และทรัพยากรบุคคล ระบบการตลาดและการขาย ระบบทางการบัญชีและการเงิน เรียนรู้แนวทางการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในระดับโลก แนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพต่างๆ แนวทางการสะสมเทคโนโลยี การนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการพัฒนาธุรกิจ เรียนรู้วัฒนธรรมทางธุรกิจที่เป็นลักษณะเฉพาะของญี่ปุ่น เปรียบเทียบกับวัฒนธรรมทางธุรกิจของไทย ...
Read More

ฝึกปฏิบัติการให้คำปรึกษาแก่วิสาหกิจ ทั้งทางด้านการผลิต บัญชีและการเงิน การตลาดและการขาย การบริหารองค์การและทรัพยากรบุคคล สารสนเทศ และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้สถานประกอบการสามารถค้นหาประเด็นปัญหา มีเทคนิคการแก้ไขปัญหา ที่สำคัญๆ ขององค์การของตัวเองได้ รวมทั้งให้คำปรึกษาในการวางแผนงานทางด้านต่างๆ ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อปฏิรูปและพัฒนาองค์การให้มีศักยภาพในการแข่งขันที่สูงขึ้น ...
Read More

แนวคิด เทคนิคการค้นหาประเด็นปัญหา เทคนิคการแก้ไขปัญหา เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิค และทักษะการสัมภาษณ์ การนำเสนอประเด็นปัญหา เรียนรู้กระบวนการของการให้คำปรึกษา รวมทั้งแนวทางการสนับสนุนให้ลูกค้าสามารถแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองได้ เรียนรู้หัวข้อที่สำคัญ และจำเป็นสำหรับการเป็นที่ปรึกษาที่มีความสามารถในการให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาได้ ...
Read More

กระบวนการและวิธีการโดยรวมของการวางแผนพัฒนาและปฏิรูปธุรกิจ เรียนรู้วิธีการวิเคราะห์สภาพโดยรวมของวิสาหกิจ และสภาพแวดล้อมภายนอก โดยใช้ข้อมูลของวิสาหกิจที่ได้จัดเตรียมไว้ล่วงหน้า เรียนรู้กระบวนการและวิธีการตรวจสอบแนวคิดของผู้ประกอบการตลอดจนเจตนารมณ์ของการปฏิรูป ฝึกการสำรวจและรับรู้สภาพที่แท้จริงของหน้างานการผลิต และ ธุรกิจโดยรวม โดยดำเนินการประชุมร่วมกับผู้บริหาร ฝึกการจัดทำแผนและนำเสนอแผนการปฏิรูป รวมทั้งจัดทำกำหนดการของแผน ร่วมกับผู้ประกอบการ และฝึกการตรวจสอบความคืบหน้าของการดำเนินการตามแผน ...
Read More

Loading...