สาขาวิชาการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการ


แนะนำหลักสูตร


หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการ) เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างผู้ประกอบการและผู้บริหารภาคอุตสาหกรรมที่มีวิสัยทัศน์ สามารถมองภาพรวมขององค์การภาคอุตสาหกรรมได้อย่างชัดเจน มีความสามารถในการใช้ในการใช้เครื่องมือการจัดการ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ วินิจฉัยปัญหา กำหนดแผนและการดำเนินการกลยุทธ์ในการยกระดับองค์การที่สังกัด เพื่อเพิ่มผลิตภาพขององค์การและการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ


 • ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ ที่ต้องการเพิ่มความสามารถในการวางแผน การจัดทำแผน และการสร้างธุรกิจใหม่
 • ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ ผู้บริหารระดับกลาง ที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการวิเคราะห์และวินิจฉัยทางธุรกิจในสไตล์ญี่ปุ่น
 • ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ ผู้บริหารระดับกลางที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารกลยุทธ์ธุรกิจ

ข้อมูลหลักสูตร


หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการวิสาหกิจสำหรับผู้บริหาร) ของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างผู้บริหารภาคอุตสาหรรมที่มีวิสัยทัศน์ สามารถมองภาพรวมขององค์การภาคอุตสาหกรรมได้อย่างชัดเจน มีความสามารถในการใช้ในการใช้เครื่องมือการจัดการอุตสาหกรรม เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ วินิจฉัยปัญหา กำหนดแผนและการดำเนินการกลยุทธ์ในการยกระดับองค์การที่สังกัด เพื่อเพิ่มผลิตภาพขององค์การและการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า.
 • ข้อมูลหลักสูตร

  ภาษาไทย: หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการ)

  ภาษาอังกฤษ : Master of Business Administration (Strategic Planning and Management for Entrepreneur)

  ชื่อปริญญา

  ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการ)

  ภาษาไทย (ชื่อย่อ) : บธ.ม. (การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการ)

  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Master of Business Administration (Strategic Planning and Management for Entrepreneur)

  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): M.B.A. (Strategic Planning and Management for Entrepreneur)

 • จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต

  แผน ก.

  1.) หมวดวิชาปรับพื้นฐาน

  -

  หน่วยกิต

  2.) หมวดวิชาบังคับ

  27

  หน่วยกิต

  3.) หมวดวิชาเลือก

  -

  หน่วยกิต

  4.) วิทยานิพนธ์

  12

  หน่วยกิต

  แผน ข.

  1.) หมวดวิชาปรับพื้นฐาน

  -

  หน่วยกิต

  2.) หมวดวิชาบังคับ

  27

  หน่วยกิต

  3.) หมวดวิชาเลือก

  9

  หน่วยกิต

  4.) สารนิพนธ์

  3

  หน่วยกิต

 • ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทการจัดการวิสาหกิจสำหรับผู้บริหารนั้นมีโอกาสที่จะประกอบอาชีพ ดังนี้

  1.ผู้บริหารองค์กรธุรกิจและที่ปรึกษาธุรกิจ ผู้เรียนจะได้รับความรู้ในเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับวิชาบริหารธุรกิจจากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารองค์กรธุรกิจ และได้ฝึกทักษะการนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการวินิจฉัยปัญหาในสถานประกอบการจริง และจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อแก้ไขปัญหาแบบองค์รวมและนำเสนอแผนต่อผู้บริหารสถานประกอบการ

  2.ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ผู้เรียนจะได้รับความรู้การเริ่มต้นธุรกิจใหม่และจัดทำแผนธุรกิจ เพื่อสร้างความมั่นใจในการเริ่มต้นธุรกิจใหม่หรือพัฒนาธุรกิจเดิมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

  3.ผู้ต้องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผู้เรียนจะได้รับความรู้ด้านการทำวิจัยทางธุรกิจ ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการ) นำปรัชญาของญี่ปุ่น“โมโนซุคุริ(Monozukuri)” หรือ “คิดเป็น ทำเป็น”มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นการสอนภาคทฤษฎีโดยใช้อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกับการถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากผู้บริหารในภาคธุรกิจ ควบคู่ไปกับการฝึกปฏิบัติและทำโครงงานจริงในองค์กรธุรกิจ ดังนั้นผู้สำเร็จการศึกษานอกจากจะมีความรู้แล้ว ยังมีทักษะในการนำความรู้ไปใช้เพื่อวางแผนเชิงกลยุทธ์และการจัดการองค์กรธุรกิจ และสร้างธุรกิจใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ

วิชาที่เปิดสอน


ในการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์จุลภาค พฤติกรรมการบริโภค การเลือกใช้ ปัจจัยการผลิต การวิเคราะห์นโยบายราคา ศึกษาหลักพื้นฐานในการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ระดับมหภาค การค้า การรวมตัวทางเศรษฐกิจ และการเงินระหว่างประเทศ ปัจจัยมหภาคทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

การวิเคราะห์สภาพการณ์โดยรวมทั่วทั้งวิสาหกิจ จากมุมมองทางการเงิน ทางการขายการตลาด การผลิต และการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยการเรียนรู้จากกรณีศึกษา ของวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมยานยนต์ เพื่อค้นหาช่องว่างระหว่างสภาพการณ์ที่เกิดขึ้น กับกลยุทธ์ทางการบริหาร เรียนรู้จากกรณีศึกษาของอุตสาหกรรมเครื่องไฟฟ้า เรียนรู้จากกรณีศึกษาของอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

การจัดการเชิงกลยุทธ์ของโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเพื่อการควบคุม และต้นทุนในกระบวนการโดยรวม ของกระบวนการผลิต และ การจัดส่งสินค้า อันได้แก่ การจัดหา การจัดการคลังสินค้า และสินค้าคงคลัง การจัดส่งสินค้า การกระจายสินค้า การจัดจำหน่าย รวมถึง กระบวนการอออกแบบเครือข่ายโลจิสติกส์ การสร้างเครือข่ายพันธมิตรในเชิงกลยุทธ์ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ การจัดการโซ่อุปทานระหว่างประเทศ การจัดการระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยศึกษากรณีศึกษาประกอบ ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

ความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบริหารจัดการเรียนรู้การออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการแก้ไขปัญหาทางการบริหาร เรียนรู้สภาพที่แท้จริงของ ธุรกิจ IT หรือ การใช้ IT ในธุรกิจ เช่น B to B, B to C, Web Based Business ต่างๆ ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

กระบวนการการวางแผนการประกอบธุรกิจใหม่ เรียนรู้กระบวนการโดยรวมและประเด็นที่ควรให้ความสนใจที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ เรียนรู้วิธีการสำรวจตลาด วิเคราะห์สภาพแวดล้อม คาดคะเนอุปสงค์ คาดคะเนรายได้รายจ่าย พิจารณาความเป็นไปได้ของการดำเนินธุรกิจ เรียนรู้วิธีการวางแผนธุรกิจโดยการฝึกปฏิบัติจริง เรียนรู้แหล่งทุน และการจัดสรรเงินทุน ฝึกหัดการนำเสนอเพื่อให้ได้สินเชื่อ หรือการจัดสรรเงินทุนจากแหล่งเงินทุน ฝึกการประเมินแผน และปรับปรุงแผนงาน ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

loading