สาขาวิชาการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการ


แนะนำหลักสูตร


หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการ) เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างผู้ประกอบการและผู้บริหารภาคอุตสาหกรรมที่มีวิสัยทัศน์ สามารถมองภาพรวมขององค์การภาคอุตสาหกรรมได้อย่างชัดเจน มีความสามารถในการใช้ในการใช้เครื่องมือการจัดการ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ วินิจฉัยปัญหา กำหนดแผนและการดำเนินการกลยุทธ์ในการยกระดับองค์การที่สังกัด เพื่อเพิ่มผลิตภาพขององค์การและการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ


 • ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ ที่ต้องการเพิ่มความสามารถในการวางแผน การจัดทำแผน และการสร้างธุรกิจใหม่
 • ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ ผู้บริหารระดับกลาง ที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการวิเคราะห์และวินิจฉัยทางธุรกิจในสไตล์ญี่ปุ่น
 • ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ ผู้บริหารระดับกลางที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารกลยุทธ์ธุรกิจ

ข้อมูลหลักสูตร


หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการวิสาหกิจสำหรับผู้บริหาร) ของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างผู้บริหารภาคอุตสาหรรมที่มีวิสัยทัศน์ สามารถมองภาพรวมขององค์การภาคอุตสาหกรรมได้อย่างชัดเจน มีความสามารถในการใช้ในการใช้เครื่องมือการจัดการอุตสาหกรรม เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ วินิจฉัยปัญหา กำหนดแผนและการดำเนินการกลยุทธ์ในการยกระดับองค์การที่สังกัด เพื่อเพิ่มผลิตภาพขององค์การและการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า.
 • ข้อมูลหลักสูตร

  ภาษาไทย: หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการ)

  ภาษาอังกฤษ : Master of Business Administration (Strategic Planning and Management for Entrepreneur)

  ชื่อปริญญา

  ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการ)

  ภาษาไทย (ชื่อย่อ) : บธ.ม. (การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการ)

  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Master of Business Administration (Strategic Planning and Management for Entrepreneur)

  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): M.B.A. (Strategic Planning and Management for Entrepreneur)

 • จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต

  แผน ก.

  1.) หมวดวิชาปรับพื้นฐาน

  -

  หน่วยกิต

  2.) หมวดวิชาบังคับ

  27

  หน่วยกิต

  3.) หมวดวิชาเลือก

  -

  หน่วยกิต

  4.) วิทยานิพนธ์

  12

  หน่วยกิต

  แผน ข.

  1.) หมวดวิชาปรับพื้นฐาน

  -

  หน่วยกิต

  2.) หมวดวิชาบังคับ

  27

  หน่วยกิต

  3.) หมวดวิชาเลือก

  9

  หน่วยกิต

  4.) สารนิพนธ์

  3

  หน่วยกิต

 • ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทการจัดการวิสาหกิจสำหรับผู้บริหารนั้นมีโอกาสที่จะประกอบอาชีพ ดังนี้

  1.ผู้บริหารองค์กรธุรกิจและที่ปรึกษาธุรกิจ ผู้เรียนจะได้รับความรู้ในเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับวิชาบริหารธุรกิจจากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารองค์กรธุรกิจ และได้ฝึกทักษะการนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการวินิจฉัยปัญหาในสถานประกอบการจริง และจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อแก้ไขปัญหาแบบองค์รวมและนำเสนอแผนต่อผู้บริหารสถานประกอบการ

  2.ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ผู้เรียนจะได้รับความรู้การเริ่มต้นธุรกิจใหม่และจัดทำแผนธุรกิจ เพื่อสร้างความมั่นใจในการเริ่มต้นธุรกิจใหม่หรือพัฒนาธุรกิจเดิมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

  3.ผู้ต้องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผู้เรียนจะได้รับความรู้ด้านการทำวิจัยทางธุรกิจ ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการ) นำปรัชญาของญี่ปุ่น“โมโนซุคุริ(Monozukuri)” หรือ “คิดเป็น ทำเป็น”มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นการสอนภาคทฤษฎีโดยใช้อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกับการถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากผู้บริหารในภาคธุรกิจ ควบคู่ไปกับการฝึกปฏิบัติและทำโครงงานจริงในองค์กรธุรกิจ ดังนั้นผู้สำเร็จการศึกษานอกจากจะมีความรู้แล้ว ยังมีทักษะในการนำความรู้ไปใช้เพื่อวางแผนเชิงกลยุทธ์และการจัดการองค์กรธุรกิจ และสร้างธุรกิจใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ

วิชาที่เปิดสอน


กระบวนการวิจัยทางธุรกิจ และการตลาด การออกแบบวิธีการวิจัย การสุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การใช้สถิติและโปรแกรมสำเร็จรูปในการประมวลผล การนำเสนอผลการวิจัยและการประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยกับการวางแผนธุรกิจ และการตลาด ...
Read More

ขั้นตอนและเครื่องมือสำหรับการวางแผนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การสำรวจวิจัยเพื่อค้นหาความต้องการของผู้บริโภค เครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจวิจัย การวิเคราะห์ Positioning ของผลิตภัณฑ์ใหม่ วิธีการสร้างสรรค์ และสรุปคัดเลือกไอเดียไปสู่การพัฒนาจริง การประเมินคุณลักษณะ (Characteristics) ของผลิตภัณฑ์ การประเมินคุณภาพและเครื่องมือการประเมินคุณภาพ ศึกษาจากกรณีศึกษาต่างๆ ...
Read More

การจัดการเทคโนโลยีเพื่อการสร้างนวัตกรรม ที่มีบทบาทในการแข่งขันในระดับนานาชาติ เพื่อความอยู่รอดของธุรกิจ การสร้างขีดความสามารถที่เป็นลักษณะพิเศษของธุรกิจอุตสาหกรรม (Core competence) วงจรชีวิตของเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ การวางแผนเทคโนโลยี ได้แก่ การตรวจสอบขีดความสามารถด้านต่างๆ การคาดการณ์เทคโนโลยีในอนาคต การวางแผนทิศทางเทคโนโลยี(Technology Roadmap) ขององค์กร รวมถึงการให้ความสำคัญ และใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ การพัฒนารูปแบบทางธุรกิจ และการวิจัยต่างๆ เรียนรู้โดยการบรรยาย การอภิปรายในชั้นเรียน ...
Read More

ความหมายและความสำคัญของการบริหารโครงการ กรอบหลักการและวิธีการที่จำเป็นต่อการบริหารโครงการ การคัดเลือกโครงการ การวางแผนโครงการ การดำเนินโครงการ การควบคุมโครงการ การประเมินผลโครงการ และการส่งมอบงาน รวมทั้งเทคนิค ต่างๆ ทางด้านการบริหารโครงการ และ โปรแกรมช่วยในการบริหารโครงการ ทักษะที่จำเป็นของผู้บริหารและปฏิบัติงานในโครงการ เรียนรู้โดยการฝึกหัดเชิงปฏิบัติการบริหารโครงการธุรกิจและอุตสาหกรรมจากกรณีศึกษา ...
Read More

บทบาทการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การวางนโยบาย การวางกลยุทธ์ การบริหารจัดการธุรกิจส่งออก นำเข้าธุรกิจระหว่างประเทศในรูปแบบต่างๆ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อตกลง ขององค์การค้านานาชาติเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ ศึกษากลยุทธ์การดำเนินกิจกรรมทางการตลาดในต่างประเทศ ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานด้านการตลาดระหว่างประเทศ การกำหนดกลยุทธ์การตลาดระหว่างประเทศเพื่อสร้างความได้เปรียบในทางการแข่งขันในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ โดยศึกษาจากกรณีศึกษาต่างๆ จากหลากหลายธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ...
Read More

Loading...