สาขาวิชาการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการ


แนะนำหลักสูตร


หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการ) เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างผู้ประกอบการและผู้บริหารภาคอุตสาหกรรมที่มีวิสัยทัศน์ สามารถมองภาพรวมขององค์การภาคอุตสาหกรรมได้อย่างชัดเจน มีความสามารถในการใช้ในการใช้เครื่องมือการจัดการ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ วินิจฉัยปัญหา กำหนดแผนและการดำเนินการกลยุทธ์ในการยกระดับองค์การที่สังกัด เพื่อเพิ่มผลิตภาพขององค์การและการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ


 • ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ ที่ต้องการเพิ่มความสามารถในการวางแผน การจัดทำแผน และการสร้างธุรกิจใหม่
 • ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ ผู้บริหารระดับกลาง ที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการวิเคราะห์และวินิจฉัยทางธุรกิจในสไตล์ญี่ปุ่น
 • ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ ผู้บริหารระดับกลางที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารกลยุทธ์ธุรกิจ

ข้อมูลหลักสูตร


หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการวิสาหกิจสำหรับผู้บริหาร) ของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างผู้บริหารภาคอุตสาหรรมที่มีวิสัยทัศน์ สามารถมองภาพรวมขององค์การภาคอุตสาหกรรมได้อย่างชัดเจน มีความสามารถในการใช้ในการใช้เครื่องมือการจัดการอุตสาหกรรม เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ วินิจฉัยปัญหา กำหนดแผนและการดำเนินการกลยุทธ์ในการยกระดับองค์การที่สังกัด เพื่อเพิ่มผลิตภาพขององค์การและการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า.

 • ข้อมูลหลักสูตร

  ภาษาไทย: หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการ)

  ภาษาอังกฤษ : Master of Business Administration (Strategic Planning and Management for Entrepreneur)

  ชื่อปริญญา

  ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการ)

  ภาษาไทย (ชื่อย่อ) : บธ.ม. (การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการ)

  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Master of Business Administration (Strategic Planning and Management for Entrepreneur)

  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): M.B.A. (Strategic Planning and Management for Entrepreneur)

 • จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต

  แผน ก.

  1.) หมวดวิชาปรับพื้นฐาน

  -

  หน่วยกิต

  2.) หมวดวิชาบังคับ

  27

  หน่วยกิต

  3.) หมวดวิชาเลือก

  -

  หน่วยกิต

  4.) วิทยานิพนธ์

  12

  หน่วยกิต

  แผน ข.

  1.) หมวดวิชาปรับพื้นฐาน

  -

  หน่วยกิต

  2.) หมวดวิชาบังคับ

  27

  หน่วยกิต

  3.) หมวดวิชาเลือก

  9

  หน่วยกิต

  4.) สารนิพนธ์

  3

  หน่วยกิต

 • ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทการจัดการวิสาหกิจสำหรับผู้บริหารนั้นมีโอกาสที่จะประกอบอาชีพ ดังนี้

  1.ผู้บริหารองค์กรธุรกิจและที่ปรึกษาธุรกิจ ผู้เรียนจะได้รับความรู้ในเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับวิชาบริหารธุรกิจจากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารองค์กรธุรกิจ และได้ฝึกทักษะการนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการวินิจฉัยปัญหาในสถานประกอบการจริง และจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อแก้ไขปัญหาแบบองค์รวมและนำเสนอแผนต่อผู้บริหารสถานประกอบการ

  2.ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ผู้เรียนจะได้รับความรู้การเริ่มต้นธุรกิจใหม่และจัดทำแผนธุรกิจ เพื่อสร้างความมั่นใจในการเริ่มต้นธุรกิจใหม่หรือพัฒนาธุรกิจเดิมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

  3.ผู้ต้องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผู้เรียนจะได้รับความรู้ด้านการทำวิจัยทางธุรกิจ ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการ) นำปรัชญาของญี่ปุ่น
  “โมโนซุคุริ(Monozukuri)” หรือ “คิดเป็น ทำเป็น”มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นการสอนภาคทฤษฎีโดยใช้อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกับการถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากผู้บริหารในภาคธุรกิจ ควบคู่ไปกับการฝึกปฏิบัติและทำโครงงานจริงในองค์กรธุรกิจ ดังนั้นผู้สำเร็จการศึกษานอกจากจะมีความรู้แล้ว ยังมีทักษะในการนำความรู้ไปใช้เพื่อวางแผนเชิงกลยุทธ์และการจัดการองค์กรธุรกิจ และสร้างธุรกิจใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ

วิชาที่เปิดสอน


บทบาทของผู้นำ แรงจูงใจ การสร้างความร่วมมือของบุคคลทุกระดับชั้นในองค์การ การเสริมสร้างบุคลิกภาพการเป็นผู้นำ การพัฒนาตนเองทั้งในด้าน ความรู้ ความสามารถ การปรับตัวให้เข้ากับทุกสภาวการณ์ ความสามารถในการบริหารกลยุทธ์ และการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้องค์กรสามารถดำรงอยู่และเจริญเติบโตในธุรกิจและอุตสาหกรรมระดับโลกได้ ...
Read More

ปัจจัยต่างๆ ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในแง่ของการประกอบธุรกิจ ทั้งในด้านของการเงินการบัญชี การศึกษาโครงการลงทุน รวมไปถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ ตลอดจนแนวทางในการตัดสินใจในการแก้ปัญหา และเรียนรู้ถึงวิธีการกระจายความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของธุรกิจ การวางแผนสำหรับลดความเสี่ยง หรือแผนฉุกเฉินเมื่อเกิดปัญหาทางธุรกิจขึ้น ...
Read More

ทฤษฎีทางพฤติกรรมองค์กร รูปแบบขององค์กร การวิเคราะห์เปรียบเทียบลักษณะ และข้อแตกต่างของโครงสร้างองค์กรตามแนวคิดต่างๆ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน เพื่อให้สามารถจัดโครงสร้างขององค์กร ให้มีประสิทธิภาพเหมาะแก่การดำเนินงานขององค์กรธุรกิจในรูปแบบต่างๆ ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร กับสมาชิก ปัญหาและข้อขัดแย้งในองค์กร การแก้ไขปัญหาในองค์กร การจัดทำเส้นทางสายอาชีพให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงขององค์กร การวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การดำเนินการฝึกอบรมพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุนการพัฒนาองค์กรให้มีศักยภาพในการแข่งขันให้สูงขึ้น ...
Read More

กระบวนการเจรจาในธุรกิจระหว่างประเทศ ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลก่อนเจรจา ข้อกฎหมายระหว่างประเทศ และของแต่ละท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมที่แตกต่างกันของแต่ละท้องถิ่น การศึกษาความต้องการพื้นฐานของคู่เจรจา การจัดเตรียมเอกสาร การตั้งคำถามในการเจรจาต่อรอง ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อขัดแย้ง และปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการเจรจา รวมทั้งกลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการเจรจาธุรกิจ ...
Read More

การบริหารการเงินเพื่อการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ รวมถึงสภาพแวดล้อมทางเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เช่น ทฤษฏีการค้าระหว่างประเทศ เครื่องมือนโยบายการค้า ความตกลงการค้าพหุภาคี (WTO) การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ การลงทุนทางตรงต่างประเทศ ระบบการเงินระหว่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยน ดุลการชำระเงิน และกลไกการปรับตัวดุลการชำระเงิน ดุลบัญชีเดินสะพัด ดุลการชำระเงิน และเงื่อนไขต่างๆ ระหว่างประเทศ ตลอดจนกลไกของตลาดปริวรรตเงินตราต่างประเทศ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ และวิธีการบริหารความเสี่ยงโดยใช้เครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสม ...
Read More

Loading...