สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม


แนะนำหลักสูตร


เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นในการสร้างเสริมความรู้ความสามารถเพิ่มพูนทักษะเพื่อนำไปในการบริหารงานด้านการจัดการที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างครบทุกมิติในทุกศาสตร์ของการบริหารจัดการ โดยการประยุกต์ทฤษฏีบริหารจัดการต่างๆ อาทิ ระบบการผลิตแบบโตโยต้า (TPS) การจัดการคุณภาพสำหรับผู้บริหาร (TQM) และอื่นๆ นำมาใช้กับการเรียนการสอนรวมไปถึงได้ลงมือปฏิบัติจริงในการเข้าไปดูงานโดยใช้ความรู้และทฤษฏีในห้องเรียนไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาจากการนำความรู้ที่ได้ไปทำการวินิจฉัยองค์กร

ข้อมูลหลักสูตร


หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรม) ของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างผู้บริหารภาคอุตสาหรรมที่มีวิสัยทัศน์ สามารถมองภาพรวมขององค์การภาคอุตสาหกรรมได้อย่างชัดเจน มีความสามารถในการใช้ในการใช้เครื่องมือการจัดการอุตสาหกรรม เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ วินิจฉัยปัญหา กำหนดแผนและการดำเนินการกลยุทธ์ในการยกระดับองค์การที่สังกัด เพื่อเพิ่มผลิตภาพขององค์การและการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า.
 • ข้อมูลหลักสูตร

  ภาษาไทย: หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการการจัดการอุตสาหกรรม)

  ภาษาอังกฤษ : Master of Business Administration (Industrial Management)

  ชื่อปริญญา

  ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการการจัดการอุตสาหกรรม)

  ภาษาไทย (ชื่อย่อ) : บธ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรม)

  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Master of Business Administration (Industrial Management)

  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): M.B.A. (Industrial Management)

 • จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต

  แผน ก.

  1.) หมวดวิชาปรับพื้นฐาน

  -

  หน่วยกิต

  2.) หมวดวิชาบังคับ

  21

  หน่วยกิต

  3.) หมวดวิชาเลือก

  9

  หน่วยกิต

  4.) วิทยานิพนธ์

  12

  หน่วยกิต

  แผน ข.

  1.) หมวดวิชาปรับพื้นฐาน

  -

  หน่วยกิต

  2.) หมวดวิชาบังคับ

  21

  หน่วยกิต

  3.) หมวดวิชาเลือก

  18

  หน่วยกิต

  4.) สารนิพนธ์

  3

  หน่วยกิต

วิชาที่เปิดสอน


ศึกษาโครงสร้างประโยคที่ซับซ้อน วิเคราะห์โครงสร้างของภาษาเขียนจากบทความทางวิชาการ บทความหนังสือพิมพ์ นิตยสาร สารคดี วรรณกรรมร่วมสมัยหรือสิ่งพิมพ์อื่นๆ หรือเรื่องที่ตัดตอนมาฝึกอ่านและเก็บใจความสำคัญ อภิปรายสรุปใจความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน ศึกษาศัพท์ สำนวนที่ใช้ในการเขียน ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

แนวคิดเกี่ยวกับการวินิจฉัยสถานประกอบการ กระบวนการ และเทคนิคการวินิจฉัยสถานประกอบการ และประเด็นในการวินิจฉัยด้านต่างๆ อาทิเช่น การบริหารทั่วไป การเงิน และการบัญชี การผลิต การตลาด และการจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อระบุปัญหาหลักขององค์กร ค้นหาสาเหตุ และเสนอแนะแนวทางแก้ไข พร้อมฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการจำนวน 1 แห่ง ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

เทคนิค วิธีการ และเครื่องมือขั้นสูงที่นำมาใช้ในการจัดการเชิงกลยุทธ์ กระบวนการการวางแผน ระดับของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน การกำหนดภารกิจและวิสัยทัศน์ ขั้นตอนในการทำแผน การเลือกกลยุทธ์ การดำเนินการ และการประเมินผลกลยุทธ์ รวมทั้งการจัดทำแผนธุรกิจเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

เทคนิคขั้นสูงเกี่ยวกับองค์ประกอบการผลิตสินค้าและบริการ การเลือกทำเลที่ตั้ง การวางผังกระบวนการ การออกแบบผลิตภัณฑ์ การวางแผนกระบวนการ การออกแบบงาน การวิเคราะห์วิธีทำงาน การปรับปรุงการทำงานด้วยเทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ การกำหมดมาตรฐานการผลิต การพยากรณ์ การวางแผนและควบคุมการผลิต การควบคุมคุณภาพ การควบคุมสินค้าคงคลัง ระบบการผลิตแบบลีน การตัดสินใจแก้ไขปัญหาการผลิต และการบริการ ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

วิเคราะห์ปัญหาทางการเงิน หลักการจัดการทางการเงิน การใช้ตัวเลขจากรายงานทางการเงิน การวิเคราะห์ต้นทุน-ปริมาณ-กำไร การจัดการเงินทุนหมุนเวียน การจัดการสินทรัพย์ถาวร การวางแผน การจัดหาเงินทุนระยะสั้นและระยะยาว การวิเคราะห์ต้นทุนของเงินทุน และการกำหนดโครงสร้างของเงินทุนนโยบายและเงินปันผล การควบรวมกิจการและการปรับปรุงโครงสร้างทางการเงิน การวิเคราะห์การลงทุน การวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและภาวะอุตสาหกรรม การวิเคราะห์บริษัท หลักและวิธีการตัดสินใจลงทุน และการลดความเสี่ยงในการลงทุน ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

loading