สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม


แนะนำหลักสูตร


เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นในการสร้างเสริมความรู้ความสามารถเพิ่มพูนทักษะเพื่อนำไปในการบริหารงานด้านการจัดการที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างครบทุกมิติในทุกศาสตร์ของการบริหารจัดการ โดยการประยุกต์ทฤษฏีบริหารจัดการต่างๆ อาทิ ระบบการผลิตแบบโตโยต้า (TPS) การจัดการคุณภาพสำหรับผู้บริหาร (TQM) และอื่นๆ นำมาใช้กับการเรียนการสอนรวมไปถึงได้ลงมือปฏิบัติจริงในการเข้าไปดูงานโดยใช้ความรู้และทฤษฏีในห้องเรียนไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาจากการนำความรู้ที่ได้ไปทำการวินิจฉัยองค์กร

ข้อมูลหลักสูตร


หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรม) ของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างผู้บริหารภาคอุตสาหรรมที่มีวิสัยทัศน์ สามารถมองภาพรวมขององค์การภาคอุตสาหกรรมได้อย่างชัดเจน มีความสามารถในการใช้ในการใช้เครื่องมือการจัดการอุตสาหกรรม เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ วินิจฉัยปัญหา กำหนดแผนและการดำเนินการกลยุทธ์ในการยกระดับองค์การที่สังกัด เพื่อเพิ่มผลิตภาพขององค์การและการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า.
 • ข้อมูลหลักสูตร

  ภาษาไทย: หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการการจัดการอุตสาหกรรม)

  ภาษาอังกฤษ : Master of Business Administration (Industrial Management)

  ชื่อปริญญา

  ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการการจัดการอุตสาหกรรม)

  ภาษาไทย (ชื่อย่อ) : บธ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรม)

  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Master of Business Administration (Industrial Management)

  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): M.B.A. (Industrial Management)

 • จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต

  แผน ก.

  1.) หมวดวิชาปรับพื้นฐาน

  -

  หน่วยกิต

  2.) หมวดวิชาบังคับ

  21

  หน่วยกิต

  3.) หมวดวิชาเลือก

  9

  หน่วยกิต

  4.) วิทยานิพนธ์

  12

  หน่วยกิต

  แผน ข.

  1.) หมวดวิชาปรับพื้นฐาน

  -

  หน่วยกิต

  2.) หมวดวิชาบังคับ

  21

  หน่วยกิต

  3.) หมวดวิชาเลือก

  18

  หน่วยกิต

  4.) สารนิพนธ์

  3

  หน่วยกิต

วิชาที่เปิดสอน


กลยุทธ์ของการจัดการคุณภาพ (Total Quality Management) กระบวนการนำแนวความคิดการจัดการคุณภาพไปประยุกต์ใช้ในองค์การ ศึกษาแนวคิดด้านการจัดการคุณภาพในงานบริหาร การกำหนดความต้องการลูกค้าภายในและภายนอกองค์การ การจัดตั้งและการพัฒนากลุ่มควบคุมคุณภาพ การใช้เทคนิคการควบคุมคุณภาพในการผลิต เช่น 7-QC Tools, 6-Sigma, Kaizen รวมทั้งมาตรฐานการจัดการคุณภาพ เช่น ISO, TIS เป็นต้น การตรวจติดตาม ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

กลไก และกระบวนการคิดของสมอง สภาวะแวดล้อมที่ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ เพื่อความอยู่รอด และเติบโตอย่างยั่งยืน โดยศึกษากลยุทธ์การแก้ปัญหา ขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาตั้งแต่ การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์สถานการณ์ การกำหนดปัญหาที่ถูกต้องชัดเจน การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา การกำหนดวิธีการแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้ การเลือกวิธีการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุด การวางแผนปฎิบัติการแก้ไขปัญหา และการติดตามและประเมินผล ศึกษาเทคนิคต่างๆที่ใช้ในขั้นตอนการแก้ไขปัญหาต่างๆได้แก่ การใช้แผนภูมิก้างปลา (Fish Bone Diagram) ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

การจัดการสิ่งแวดล้อม พลังงาน และความปลอดภัย หลักการควบคุมสภาวะแวดล้อมและสุขอนามัยของการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสะอาดและแนวทางการประหยัดพลังงาน อุบัติเหตุและหลักการบริหารความปลอดภัย กฎหมายและพระราชบัญญัติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม พลังงาน และความปลอดภัย ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม พลังงาน และความปลอดภัย เช่น ISO 14000 มาตรฐาน มอก. 18000 โดยศึกษากรณีศึกษาประกอบ ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

กลยุทธ์ของการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เพื่อให้มีต้นทุนในกระบวนการผลิตและการจัดส่งสินค้าที่ต่ำ ประกอบด้วย การจัดหา การจัดส่งสินค้า การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง การออกแบบเครือข่ายโลจิสติกส์ การกระจายสินค้า การจัดจำหน่าย พันธมิตรทางกลยุทธ์ในส่วนของคู่ค้า การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ และโซ่อุปทานระหว่างประเทศ การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยศึกษากรณีศึกษาประกอบ ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

IMA-701 กลยุทธ์การจัดการการเปลี่ยนแปลง เป็นวิชาสำหรับ กลยุทธ์เกี่ยวกับการพัฒนาองค์การ ขั้นตอนการดำเนินการเปลี่ยนแปลง การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมองค์การเพื่อทำการเปลี่บนแปลง การกำหนดวัตถุประสงค์ การสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในองค์การ เทคนิคหรือบทแทรก (Intervention) ต่างๆ และวิธีการเปลี่ยนแปลงองค์การในระดับบุคคล กลุ่ม กระบวนการ โครงสร้างองค์การ และกลยุทธ์ขององค์การ การดำรงรักษาให้การเปลี่ยนแปลงใหม่ดำรงอยู่ การประเมินผลติดตามการเปลี่ยนแปลง บทบาทของผู้นำการเปลี่ยนแปลงและผู้บริหารการเปลี่ยนแปลง ศึกษากรณีศึกษาประกอบ ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

loading