สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม


แนะนำหลักสูตร


เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นในการสร้างเสริมความรู้ความสามารถเพิ่มพูนทักษะเพื่อนำไปในการบริหารงานด้านการจัดการที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างครบทุกมิติในทุกศาสตร์ของการบริหารจัดการ โดยการประยุกต์ทฤษฏีบริหารจัดการต่างๆ อาทิ ระบบการผลิตแบบโตโยต้า (TPS) การจัดการคุณภาพสำหรับผู้บริหาร (TQM) และอื่นๆ นำมาใช้กับการเรียนการสอนรวมไปถึงได้ลงมือปฏิบัติจริงในการเข้าไปดูงานโดยใช้ความรู้และทฤษฏีในห้องเรียนไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาจากการนำความรู้ที่ได้ไปทำการวินิจฉัยองค์กร

ข้อมูลหลักสูตร


หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรม) ของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างผู้บริหารภาคอุตสาหรรมที่มีวิสัยทัศน์ สามารถมองภาพรวมขององค์การภาคอุตสาหกรรมได้อย่างชัดเจน มีความสามารถในการใช้ในการใช้เครื่องมือการจัดการอุตสาหกรรม เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ วินิจฉัยปัญหา กำหนดแผนและการดำเนินการกลยุทธ์ในการยกระดับองค์การที่สังกัด เพื่อเพิ่มผลิตภาพขององค์การและการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า.
 • ข้อมูลหลักสูตร

  ภาษาไทย: หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการการจัดการอุตสาหกรรม)

  ภาษาอังกฤษ : Master of Business Administration (Industrial Management)

  ชื่อปริญญา

  ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการการจัดการอุตสาหกรรม)

  ภาษาไทย (ชื่อย่อ) : บธ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรม)

  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Master of Business Administration (Industrial Management)

  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): M.B.A. (Industrial Management)

 • จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต

  แผน ก.

  1.) หมวดวิชาปรับพื้นฐาน

  -

  หน่วยกิต

  2.) หมวดวิชาบังคับ

  21

  หน่วยกิต

  3.) หมวดวิชาเลือก

  9

  หน่วยกิต

  4.) วิทยานิพนธ์

  12

  หน่วยกิต

  แผน ข.

  1.) หมวดวิชาปรับพื้นฐาน

  -

  หน่วยกิต

  2.) หมวดวิชาบังคับ

  21

  หน่วยกิต

  3.) หมวดวิชาเลือก

  18

  หน่วยกิต

  4.) สารนิพนธ์

  3

  หน่วยกิต

วิชาที่เปิดสอน


ความสําคัญและประโยชน์ของการบํารุงรักษาเครื่องจักรกลเพื่อเพิ่มผลผลิต การบํารุงรักษาแผนใหม่วงจรชีวิตและการเสื่อมสภาพของเครื่องจักรกล เทคโนโลยีในงานบํารุงรักษา การจัดการระบบบํารุงรักษาเครื่องจักรกล การวิเคราะห์ประวัติการชํารุดเครื่องจักรกลทางสถิติ การจัดการกิจกรรมบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม ความรู้เบื้องต้นด้านวิศวกรรมความน่าเชื่อถือ ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

การแก้ปัญหาในอุตสาหกรรม หลักการของซิกส์ซิม่า ขั้นตอนของซิกส์ซิม่า การค้นหาปัญหา การวัดสมรรถนะกระบวนการ การประเมินสมรรถนะระบบการวัด การวิเคราะห์ การปรับปรุง การออกแบบการทดลอง การควบคุม การผสานหลักการลีนกับซิกส์ซิม่า การประยุกต์วิธีลีน ซิกส์ซิม่าในงานการจัดการธุรกิจ ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

วิธีและหลักการที่จำเป็นในการบริหารโครงการอุตสาหกรรม การคัดเลือกโครงการ การวางแผนโครงการอุตสาหกรรม การดำเนินการโครงการอุตสาหกรรม การใช้โครงข่ายงานการจัดตารางเวลาสำหรับกิจกรรมในโครงการโดยพิจารณาถึงระยะเวลา ค่าใช้จ่าย แรงงาน และทรัพยากรอื่นๆ การสร้างฐานข้อมูลสำหรับการบริหารโครงการอุตสาหกรรม การจัดการงบประมาณโครงการ และเทคนิคการควบคุมและดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระบบการบริหารจัดการคุณภาพสากล ระบบบริหารสิ่งแวดล้อม ระบบบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัย รวมถึงระบบมาตรฐานสากลอื่น ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในองค์กร โดยมีกรณีศึกษาประกอบ ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

เทคนิคการลดต้นทุนโดยไม่ลดคุณภาพในธุรกิจอย่างมีระบบ ด้วยการนำแผนการวิเคราะห์คุณค่า (Value Analysis) ไปใช้ในการลดต้นทุนในด้านการจัดซื้อ การตลาด การบัญชี/การเงิน การบริหารจัดการทั่วไป และการผลิต โดยเน้นกรณีศึกษาและตัวอย่างจากธุรกิจภาคอุตสาหรรมและภาคบริการ ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

loading