รศ.ดร.พิชิต สุขเจริญพงษ์


pichit-208x300

รศ.ดร.พิชิต สุขเจริญพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และอาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

 การศึกษา/Education


– ปริญญาตรี
ชื่อเต็ม วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) ชื่อย่อ วศ.บ.
วิชาเอก วิศวกรรมไฟฟ้า ,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , พ.ศ.2516

– ปริญญาโท
ชื่อเต็ม Master of Engineering ชื่อย่อ M.Eng
วิชาเอก Industrial Engineering and Management , Asian Institute of Technology , พ.ศ.2519

– ปริญญาเอก
ชื่อเต็ม Doctor of Engineering ชื่อย่อ D.Eng
วิชาเอก Industrial Engineering and Management , Asian Institute of Technology , พ.ศ.2523

 งานวิชาการหรืองานวิจัย


Sukchareonpong, P., Charnsethikul, P. and Pararach, S.; “ A Tree Search on Flow shop Scheduling : Ranged Processing Time Case ”, Proceedings of the International Multiconference of Engineers and Scientists 2006, Hong Kong, 2006.

Sukchareonpong, P., Sabseree, J. and Thueakthong, V.; “ The Master Comparison: A Method and Case Study “, Proceedings of the 37th International Conference on Computers and Industrial Engineering, Alexandria, Egypt, 2007.

Sukchareonpong, Rungseethong, R.; “ The Production Improvement in the Production Line of the Automobile Assembly Plant “, Proceedings of the 8th Prince of Songkla University Engineering Conference, Songkla, Thailand, 2010.

บัณฑิตวิทยาลัย

Tni Graduated School