ผศ.เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์


Chalermkwan-208x300

ผศ.เฉลิมขวัญ  ครุธบุญยงค์ อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตวิชาการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ สำหรับผู้ประกอบการ SME สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้าน สังคมศาสตร์
 การศึกษา/Education


– ปริญญาตรี
ชื่อเต็ม บริหารธุรกิจบัณฑิต ชื่อย่อ บธ.บ.
วิชาเอก การเงินและการธนาคาร ,มหาวิทยาลัยรามคำแหง ,พ.ศ.2528

– ปริญญาโท
ชื่อเต็ม บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ชื่อย่อ บธ.ม.
วิชาเอก การบัญชี ,มหาวิทยาลัยสยาม ,พ.ศ.2538

 งานวิชาการหรืองานวิจัย


การพัฒนาระบบการจัดการการเงินของวิสาหกิจชุมชน (ทุน สกอ. เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน) : ปี 2554 : วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (ฐานข้อมูลวารสาร TCI)

โครงการแม่บทสหกิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน (ทุน สกอ. เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน) : ปี 2553 : นำเสนอระดับประเทศ แห่ง สออ. (จัดที่ NIDA) (ฐานข้อมูลวารสาร TCI) : ได้รับรางวัล นักวิจัยดีเด่นแห่งปี 2553 จากมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

การวิเคราะห์การเงินด้วยตัวแบบ CAPM (ทุนสถาบัน) : ปี 2552 : วารสารสมาคมนักวิจัย (วช)

ความคาดหวังของเกษตรการไทยที่มีผลต่อแผนเงินกู้ MIYAZAWA (ทุนสถาบัน) : ปี 2548 : วารสารสมาคมนักวิจัย (วช)

 สาขาที่เชี่ยวชาญ


สังคมศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย

Tni Graduated School