ผศ.ดร.วิมล แสนอุ้ม


09-232x300

ผศ.ดร.วิมล แสนอุ้ม อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม (MET) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น จบการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตวิชาเอกวิชาเอก VLSI Design มหาวิทยาลัย Kochi University of Technology ประเทศญี่ปุ่น

 การศึกษา/Education


– ปริญญาตรี
ชื่อเต็ม วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) ชื่อย่อ วศ.บ
วิชาเอก โทรคมนาคม ,มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร , พ.ศ.2546
– ปริญญาโท
ชื่อเต็ม วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้าโทรคมนาคม) ชื่อย่อ M.Sc.
วิชาเอก โทรคมนาคม ,มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร , พ.ศ.2550

– ปริญญาเอก
ชื่อเต็ม Electronic and Photonic Engineering ชื่อย่อ Ph.D.
วิชาเอก VLSI Design ,มหาวิทยาลัย Kochi University of Technology ประเทศญี่ปุ่น , พ.ศ.2553

-คุณวุฒิอื่นๆ
ชื่อเต็ม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร ชื่อย่อ Cert Degree Certificate
วิชาเอก อิเล็กทรอนิกส์ ,มหาวิทยาลัย Ravensbery – Weingarten University ประเทศไทย

 งานวิชาการหรืองานวิจัย


1.S.Cheepchol, W. San-um, S. Kiattisin and A. Leelasantitham, “Digital Biometic Facial image encryption using chaotic cellular automata for secure image storages” , The joint international conference on information and communication Technology, Electrical Engineering (JICTEE), 5-8 March 2014, Chiang Rai, Thailand

2.S.Cheepchol, S. Kiattisin and A. Leelasantitham, W. San-um “ A partial encryption scheme using absolute-value chaotic map for secure electronic health records” , The joint international conference on information and communication Technology, Electrical Engineering (JICTEE), 5-8 March 2014, Chiang Rai, Thailand

3.S. Hongklad and W. San-um “Automatic stand-alone liquid mixer with chaotic PWM control using diode-based rossler system” , The 2014 International electrical engineering congress, March 19-21, 2014, Pattaya City, Thaland

บัณฑิตวิทยาลัย

Tni Graduated School