ผศ.ดร.วิภาวดี วงษ์สุวรรณ


Wipawadee-241x300

ผศ.ดร.วิภาวดี วงษ์สุวรรณ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม (MET) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้าน Adsorption cooling system , Chemical heat pump and chemical energy storage , Solar thermal system , Water management in PEMFC)

 การศึกษา/Education


– ปริญญาตรี
ชื่อเต็ม วศ.บ Bachelor of Engineering (Chemical Engineering, Honor)
วิชาเอก วิศวกรรมเคมี (เกียรตินิยมอันดับ 1) ,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , พ.ศ.2537

– ปริญญาโท
ชื่อเต็ม Master of Engineering ชื่อย่อ M.Eng Master of Engineering (Energy Technology)
วิชาเอก Energy Technology ,มหาวิทยาลัยสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT ) , พ.ศ.2540

– ปริญญาเอก
ชื่อเต็ม Doctor of Engineering ชื่อย่อ D.Eng Doctor of Engineering (Energy Technology)
วิชาเอก Energy Technology ,มหาวิทยาลัยสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT ) , พ.ศ.2546

 งานวิชาการหรืองานวิจัย


1.Sirirote Chantho and Wipawadee Wongsuwan (2014). Effect of temperature on the flexible polyurethane product from reaction injection molding process, JCREN2014, December 22-23, 2014, Kanchanaburi, Thailand

2.Bunjong Yaothanee and Wipawadee Wongsuwan (2014). Performance evaluation of the cooling tower of the blow molding machine, ICBIR 2014 : International Conference on Business and Industrial Research, Thai-Nichi Institute of Technology, Bangkok, Thailand, Thursday- Friday, May 15-16,2014

3.T.Songuppakarn, W. Wongsuwan, and W. San-um (2014). Artificial Neural network based prediction for thermal comfort in an academic classroom, International Conference and Utility Exhibition on Green Energy for Sustainable Development (ICUE 2014), 19-21 March 2014, the Jomtien Palm Hotel and Resort, Pattaya City, Thailand.

 สาขาที่เชี่ยวชาญ


Adsorption cooling system , Chemical heat pump and chemical energy storage , Solar thermal system , Water management in PEMFC)

บัณฑิตวิทยาลัย

Tni Graduated School