ผศ.ดร.ประจักษ์ เฉิดโฉม


061

ผศ.ดร.ประจักษ์ เฉิดโฉม  ผู้อำนวยการหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(MIT) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้านSystem Development, การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม, Quantitative Analysis, Computer

 การศึกษา/Education


-ปริญญาตรี

ชื่อเต็ม เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (Monetary and Banking) ชื่อย่อ B.Econ

Chulalongkorn University, พ.ศ.2532

-ปริญญาโท

ชื่อเต็ม Master of Technology Management(Technology Management) University of New South Wales, พ.ศ.2545

ชื่อเต็ม Master of Sciences in Computer Information System(Technology Management) ชื่อย่อ Ms(CIS) Assumption University, พ.ศ.2537

-ปริญญาเอก

ชื่อเต็ม Doctor of Philosophy in Technopreneurship and Innovation Management.(วิทยาศาสตร์ดุษฎีปัณฑิต สาขาธุรกิจเทคโลยีและกาจัดการนวัตกรรม) (ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม) Chulalongkorn University, พ.ศ. 2555

ชื่อเต็ม Certificate “System Development” (System Development) AOTS, พ.ศ. 2534

 งานวิชาการหรืองานวิจัย


  1. ประจักษ์ เฉิดโฉม. (2552-2555). E-commerce Marketing. TPA NEWS.
  2. ประจักษ์ เฉิดโฉม. (2555-2556). Innovation Business, TPA NEWS
  3. ประจักษ์ เฉิดโฉม และ ศิษฐ์ วงษ์กมลเศรษฐ์. (2537). การวิเคราะห์ระบบ, กรุงเทพฯ: สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด.
  4. Chertchom Prajak, “Managing Business Innovation With Web Technology to Reach Hybrid Consumers”, TNI Journal of Business Administration and languages, Vol.2, Vol. 1, pp. 17-22(2014)

 สาขาที่เชี่ยวชาญ


System Development, การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม, Quantitative Analysis, Computer

บัณฑิตวิทยาลัย

Tni Graduated School