ผศ.ดร.จินตวัฒน์ ไชยชนะวงศ์


Jintawat

ผศ.ดร.จินตวัฒน์ ไชยชนะวงศ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม (MET) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้าน วิศวกรรมเคมี (เทคโนโลยีอนุภาค, สิ่งแวดล้อมและพลังงาน)

 การศึกษา/Education


– ปริญญาตรี
ชื่อเต็ม ชื่อเต็ม วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ชื่อย่อ วศ.บ. (Chemical Engineering)
วิชาเอก วิศวกรรมเคมี ,มหาวิทยาลัยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง , พ.ศ.2543

– ปริญญาโท
ชื่อเต็ม วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ชื่อย่อ วศ.ม. (Chemical Engineering)
วิชาเอก วิศวกรรมเคมี ,มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , พ.ศ.2546

– ปริญญาเอก
ชื่อเต็ม วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ชื่อย่อ วศ.ด. (Chemical Engineering)
วิชาเอก วิศวกรรมเคมี ,มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , พ.ศ.2549

 งานวิชาการหรืองานวิจัย


  1. Tanthapanichakoon, J. Chaichanawong, S. Ratchahat. Review of nanomaterials R&D in 21st century in Thailand with highlight on nanoparticle technology. Advance Powder Technology 25 (2014) 189 – 194
  2. Chaichanawong, K. Kongcharoen, S. Areerat. Preparation of carbon aerogel microspheres by a simple – injectiob emulsification method. Advance Powder Technology. 24 (2013) 891-896
  3. Yamamoto, J. Chaichanawong, N. Thongprachan, T. Ohmori, A.Endo, Adsorptive desulfurization of propylene derived from bio-ethanol, Adsorption 17 (2011) 17-20

 สาขาที่เชี่ยวชาญ


วิศวกรรมเคมี (เทคโนโลยีอนุภาค, สิ่งแวดล้อมและพลังงาน)

บัณฑิตวิทยาลัย

Tni Graduated School