ผศ.ดร.จักร ติงศภัทิย์


11-244x300

ผศ.ดร.จักร ติงศภัทิย์ ผู้อำนวยการหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้าน การจัดการธุรกิจ, การจัดการปฏิบัติการ, การบริหารอุตสาหกรรม, บริหารธุรกิจ

 การศึกษา/Education


– ปริญญาตรี
ชื่อเต็ม Bachelor of Science ชื่อย่อ B.S. (Electrical Engineering)
วิชาเอก Electrical Engineering , Virginia Military Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา , พ.ศ.2520
– ปริญญาโท
ชื่อเต็ม Master of Science ชื่อย่อ M.S. (Engineering Management)
วิชาเอก Engineering Management , Southern Methodist University ประเทศสหรัฐอเมริกาฯ , พ.ศ.2524

– ปริญญาเอก
ชื่อเต็ม การจัดการดุษฎีบัณฑิต ชื่อย่อ กจด. (Doctor of Management)
วิชาเอก การจัดการธุรกิจ , มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต , พ.ศ.2550

-วุฒิการศึกษาอื่นๆ
ชื่อเต็ม Master of Business Administration ชื่อย่อ MBA
University of Dallas ประเทศสหรัฐอเมริกาฯ , พ.ศ.2527

 งานวิชาการหรืองานวิจัย


  1. พิชิต งามจรัสศรีวิชัย และ จักร ติงศภัทิย์. (2560). การสร้างองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีโดยอิงรูปแบบ SECI Model และวินับ 5 ประการ (Technical Knowledge Creation based on the Integration of SECI Model and 5 Disciplines). วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.ปีที่40 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มีนาคม 2560
  2. จักร ติงศภัทิย์ และ สินัญช์อร ติระวิภาวัฒน์. (2559). การปรับปรุงกระบวนการผลิตเครื่องประดับเงินด้วยหลักการของลีน.Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social Sciences. ปีที่17 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฏาคม-ธันวาคม 2559 หน้า 293 – 304
  3. อังสนา กลิ่นพิพัฒน์ และ จักร ติงศภัทิย์.(2557). การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมโค้ชบนพื้นฐานสมรรถนะเพื่อขับเคลื่นวัฒนธรรมลีน (The Development of a Competency – based Coach Training Mode; for Lean Culture-Driven Organizations). ได้รับการเผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเครือข่ายงานวิจัยสาขาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ThaiTIMA) ครั้งที่8 ที่จัดร่วมกับงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 8th IEEE International Conference on Management (ICMIT 2016) ระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2559 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอคองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร.

 สาขาที่เชี่ยวชาญ


การจัดการธุรกิจ, การจัดการปฏิบัติการ, การบริหารอุตสาหกรรม, บริหารธุรกิจ

บัณฑิตวิทยาลัย

Tni Graduated School