ผศ.ดร. รชตะ รุ่งตระกูลชัย


rachata-228x300

ผศ.ดร.รชตะ รุ่งตระกูลชัย อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตวิชาการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ สำหรับผู้ประกอบการ SME สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้าน กลยุทธ์การตลาด , Brand Equity , Branding strategy , Positioning

 การศึกษา/Education


– ปริญญาตรี
ชื่อเต็ม วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ชื่อย่อ BENG
วิชาเอก ไฟฟ้า ,University of Nottingham ประเทศอังกฤษ ,พ.ศ.2543

– ปริญญาโท
ชื่อเต็ม บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ชื่อย่อ MBA
วิชาเอก เทคโนโลยีสารสนเทศ ,Oklahoma University ประเทศสหรัฐอเมริกาฯ ,พ.ศ.2544

– ปริญญาเอก
ชื่อเต็ม บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ชื่อย่อ PhD.BUS
วิชาเอก การตลาด ,มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ,พ.ศ.2556

 งานวิชาการหรืองานวิจัย


Price deal and Brand Equity : Case of product Involvement Proceeding Global Marketing Conference, 2014

Price deals perceived quality Brand Knowledge, and Brand Equity, Journal of Management, ABAC, 2013

 สาขาที่เชี่ยวชาญ


กลยุทธ์การตลาด , Brand Equity , Branding strategy , Positioning

บัณฑิตวิทยาลัย

Tni Graduated School