ขั้นตอนการขอรับทุนสนับสนุนการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559


Black

บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

ขั้นตอนการขอรับทุนสนับสนุนการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2559

 1. นักศึกษาขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 2. นักศึกษาส่งใบสมัคร พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัคร ส่งที่สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ภายในวันเวลาที่กำหนด (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 – 30 ธันวาคม 2559)
 3. บัณฑิตวิทยาลัย คัดเลือกใบสมัครที่ผ่านเกณฑ์ตามประกาศสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ฉบับที่ 028/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย ส่งให้กับทางหลักสูตร เพื่อทำการคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์
 4. ทางหลักสูตร ทำการคัดเลือกและสัมภาษณ์ หลังจากนั้น ส่งแบบฟอร์มเสนอชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนการศึกษา มาที่สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา และวันทำสัญญา (ภายในวันที่ 9 มกราคม 2560)
 5. บัณฑิตวิทยาลัยบันทึกข้อมูลนักศึกษาทุน และส่งให้ฝ่ายกิจการนักศึกษาลงข้อมูลในระบบทุนการศึกษา
 6. นักศึกษาพร้อมผู้ค้ำประกัน มาทำการเซ็นสัญญาตามวันเวลาที่กำหนด ที่สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย (ประมาณกลางเดือนมกราคม 2560 จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง)
 7. นักศึกษาจะต้องชำระค่าหน่วยกิตทั้งหมดในทุกเทอมไปก่อน
 8. นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องรายงานผลการศึกษาในแต่ละเทอม ก่อนลงทะเบียนเทอมใหม่ ต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อทำการเช็คผลการศึกษาว่าจะมีสิทธิ์ได้รับทุนต่อไปหรือไม่
 9. นักศึกษาที่ตรวจสอบแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ จะไม่มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาต่อ
 10. นักศึกษาที่ได้รับทุนที่ปฏิบัติตามเกณฑ์ถูกต้องครบถ้วน เมื่อจบการศึกษาจะได้รับเงินค่าหน่วยกิตที่จ่ายไปแล้ว คืนเป็นเช็ค
 11. นักศึกษาที่ขอรับทุนจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
 • มีผลการเรียนระดับปริญญาตรีในเกณฑ์ดี (คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75)
 • ต้องเป็นนักศึกษาที่เรียน แผน ก. (ทำวิทยานิพนธ์เท่านั้น)
 • นักศึกษาที่ได้รับทุน จะได้รับยกเว้นค่าหน่วยกิตในทุกรายวิชาของหลักสูตร (ยกเว้นวิชานอกหลักสูตรต้องจ่ายค่าหน่วยกิตเอง)
 • ระยะเวลาในการให้ทุนไม่เกิน 2 ปีการศึษาต่อเนื่องกัน ห้ามลาพักการศึกษา ยกเว้นนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนของสถาบันฯ หากลาพักการศึกษาจะถูกตัดสิทธิ์การรับทุน
 • นักศึกษาต้องรักษาระดับผลการเรียน คะแนนเฉลี่ยสะสมในแต่ละภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.50 หากไม่สามารถรักษาระดับผลการเรียนได้จะถูกตัดสิทธิ์การรับทุน
 • นักศึกษาที่ได้รับทุนจะต้องเรียนให้จบการศึกษา หากลาออกก่อนจบการศึกษาจะถูกตัดสิทธิ์การรับทุน
 • นักศึกษาที่ได้รับทุนหากเปลี่ยนแผนการศึกษาเป็นแผน ข. จะถูกตัดสิทธิ์การรับทุน

 

บัณฑิตวิทยาลัย

Tni Graduated School