ดร.สุรสิทธิ์ อุดมธนวงศ์


04

ดร.สุรสิทธิ์ อุดมธนวงศ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (MIM) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้านการตลาด, การสื่อสารการตลาด, การจัดการ

 การศึกษา/Education


-ปริญญาตรี

ชื่อเต็ม บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) ชื่อย่อ บธ.บ.

มหาวิทยาลัยรามคำแหง, พ.ศ. 2542

-ปริญญาโท

ชื่อเต็ม บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) ชื่อย่อ บธ.ม.

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , พ.ศ. 2545

-ปริญญาเอก

ชื่อเต็ม บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ชื่อย่อ บธ.ด.

มหาวิทยาลัยรามคำแหง, พ.ศ. 2558

-คุณวุฒิอื่นๆ

ชื่อเต็ม วิทยาศาสตร์บัณฑิต (อาหารและโภชนาการ) ชื่อย่อ วท.บ.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, พ.ศ.2540

 งานวิชาการหรืองานวิจัย


  1. สุมาลี รามนัฎ, อรัชญย์ ณ ระนอง และสุรสิทธิ์ อุดมธนวงศ์. (2559) การศึกษาเปรียบเทียบกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการติดสินใจระหว่างร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมกับร้านค้าปลีกสมัยใหม่. การเมือง การบริหารและกฎหมาย.9 , 1 (มกราคม-เมษายน 2560)
  2. กฤษดา ตันเปาว์, พงษ์พัชญ์ ชาวนา และสุรสิทธิ์ อุดมธนวงศ์. (2559) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ของอำเภอเมือง จังหวัดระยอง. การประชุมวิชาการระดับชาติสหวิทยาการเอเชียอาคเนย์. 2559
  3. กฤษฎา ตันเปาว์, กลัยกร เด็ดขาด และสรุสิทธิ์ อุดมธนวงศ์.(2559) ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวชาวอินเดีย กรณีศึกษาสวนนงนุชพัทยา อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี.: การประชุมวิชาการ ระดับชาติสหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2559

 สาขาที่เชี่ยวชาญ


การตลาด, การสื่อสารการตลาด, การจัดการ

บัณฑิตวิทยาลัย

Tni Graduated School