ดร.สะพรั่งสิทธิ์ มฤทุสาธร


Saprangsit

ดร.สะพรั่งสิทธิ์ มฤทุสาธร อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้าน Digital Image Processing , Internet Technology , Multimedia Technology

 การศึกษา/Education


– ปริญญาตรี
ชื่อเต็ม วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ชื่อย่อ วศ.บ. B.Eng.
วิชาเอก อิเล็กทรอนิกส์ ,มหาวิทยาลัยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง ประเทศไทย , พ.ศ.2531

– ปริญญาโท
ชื่อเต็ม Master of Engineering ชื่อย่อ M.Eng.
วิชาเอก Electrical & Electronic ENG. ,มหาวิทยาลัย Tokyo Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น , พ.ศ.2531

-ปริญญาเอก
ชื่อเต็ม Doctor of Philosophy ชื่อย่อ Ph.D.
วิชาเอก Electrical & Electronic ENG. ,มหาวิทยาลัย Tokyo Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น , พ.ศ.2534

-คุณวุฒิอื่นๆ
ชื่อเต็ม Certificate of Japanese Language ,มหาวิทยาลัย Osaka University of Foreign Studies ประเทศญี่ปุ่น , พ.ศ.2531

 งานวิชาการหรืองานวิจัย


 

  1. Vacharapol Euapoonviriya, Saprangsit Mruetusatorn:  Proceedings of TNIAC2015, A System Development for Creating Indoor Floor Plan of Walking Route Using Video and Movement Data,  Proceedings of TNIAC2015, pp.104-110, May 2015
  2. Vacharapol Euapoonviriya, Saprangsit Mruetusatorn: A New Method of Generating the Indoor Floor Plan of Walking Route using Sequential Images and Movement Data Analysis and Processing,Proceedings of ICBIR 2014, pp.215-217, May 2014
  3. Siriporn Chongpratheep, Saprangsit Mruetusatorn: Strengthen Image Retrieval Performance Using Knowledge-Intensive Network of Topic Maps: Survey and Initial Experiment, Proceedings of ICBIR 2014, pp.194-199, May 2014

 สาขาที่เชี่ยวชาญ


Digital Image Processing , Internet Technology , Multimedia Technology

บัณฑิตวิทยาลัย

Tni Graduated School