ผศ.ดร.วุฒิ สุขเจริญ


Wut-212x30011

ผศ.ดร.วุฒิ สุขเจริญ ผู้อำนวยการหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตวิชาการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ สำหรับผู้ประกอบการ SME สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้าน การตลาด, การจัดการเชิงกลยุทธ์

 การศึกษา/Education


– ปริญญาตรี
ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) ชื่อย่อ วท.บ.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,พ.ศ.2527

– ปริญญาโท
ชื่อเต็ม บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) ชื่อย่อ บธ.ม.
มหาวิทยาลัยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ,พ.ศ.2545

– ปริญญาเอก
ชื่อเต็ม บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (การตลาด) ชื่อย่อ บธ.ด.
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ,พ.ศ.2553

 งานวิชาการหรืองานวิจัย


  1. วุฒิ สุขเจริญ. (2559). การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแบบสอบถามเพื่อการวิจัยตลาด. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 5″ (WMS Management Research National Conference #5) (น. 523-534). นครศรีธรรมราช. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
  2.  Sookcharoen, W. & Ratanapoophun, S. (2016). Reward and Non-reward Factors Affecting Sales Force Performance. Proceeding of The 8th ASEAN+C+I Symposium on Business Management Research (pp. 267-273). Burapha University.
  3. วุฒิ สุขเจริญ. (2560). ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานขาย. ใน การประชุมวิชาการ The TNI Academic Conference 2017 ครั้งที่ 4. (น. 351-355). กรุงเทพฯ. สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น.

 สาขาที่เชี่ยวชาญ


การตลาด, การจัดการเชิงกลยุทธ์

บัณฑิตวิทยาลัย

Tni Graduated School