ดร.วัชรินทร์ หนูทอง


watcharin

ดร.วัชรินทร์ หนูทอง อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม (MET) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้าน Heat Transfer Enhancement

 การศึกษา/Education


-ปริญญาตรี

ชื่อเต็ม วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) ชื่อย่อ วศ.บ

มหาวิทยาลัยมหิดล, พ.ศ.2540

-ปริญญาโท

ชื่อเต็ม วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมการผลิต) ชื่อย่อ วศ.ม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, พ.ศ.2546

-ปริญญาเอก

ชื่อเต็ม วิศวกรรมศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) ชื่อย่อ วศ.ด

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, พ.ศ.2557

 งานวิชาการหรืองานวิจัย


  1. “Numerical Investigation on Heat Transfer and Terbulent Flow in an Oblique – Robble Tube”, Watcharin Noothong, Warakorn Nerdnoi, Pongjet Promvonge, and Chinaruk Thianpong, The 12th Conference on Energy Network of Thailand, Phisanulok, (2016)
  2. “Enhanced Heat Transfer in Heat Exchanger Square – Duct with Discrete V-Finned Tape Insert”, Watcharin Noothong, Supattarachai Suwannapan, Chinaruk Thianpong, and Pongjeet Promvonge, Chinese Journal of Chemical Engineering, Vol.23 issue 3, (2015)
  3. “Numerical Heat Transfer Investigation in Solar Air Heater Channel with Wavy-Baffles”, Watcharin Noothong, Pongjet Promvonge, and Chinaruk Thianpong, Advance Meterials Research, Vol.1051 (2014)

 สาขาที่เชี่ยวชาญ


Heat Transfer Enhancement

บัณฑิตวิทยาลัย

Tni Graduated School