ดร.ภาสกร อภิรักษ์วรพินิต


Paskorn-231x3001

ดร.ภาสกร อภิรักษ์วรพินิต อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้าน Software Engineering , Software Modeling and Testing

 การศึกษา/Education


– ปริญญาตรี
ชื่อเต็ม วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ชื่อย่อ B.Eng.
วิชาเอก ไฟฟ้าสื่อสาร ,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

– ปริญญาโท
ชื่อเต็ม Master of Science ชื่อย่อ M.Sc.
วิชาเอก Computer Science ,Illinois Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกาฯ

-ปริญญาเอก
ชื่อเต็ม Doctor of Philosophy ชื่อย่อ Ph.D
วิชาเอก Computer Science ,มหาวิทยาลัย Illinois Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกาฯ

 งานวิชาการหรืองานวิจัย


1.Korel, B.; Harman, M.; Chung, S.; Apirukvorapinit, P.; Gupta, R.; Zhang, Q. “ Data Dependence Based Testability Transformation in Automated Test Generation “, Proceedings of the 16th IEEE International Symposium on Software Reliability Engineering (ISSRE 05) Chicago, Illinois, USA, November 2005.

2.Korel, B.; Chung, S.; Apirukvorapinit, P.” Data Dependence Analysis in Automated Test Generation “ Proceedings of International Conference on Software Engineering and Application (SEA 2003) Marina del Rey, USA, November 2003

 สาขาที่เชี่ยวชาญ


Software Engineering , Software Modeling and Testing

บัณฑิตวิทยาลัย

Tni Graduated School