ดร.ปาลีรัฐ เลขะวัฒนะ


DrPaleerat-241x300

ดร.ปาลีรัฐ เลขะวัฒนะ อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้าน การจัดการอุตสาหกรรม, การเพิ่มผลผลิต

 การศึกษา/Education


– ปริญญาตรี
ชื่อเต็ม วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ชื่อย่อ วศ.บ.
วิชาเอก วิศวกรรมอุตสาหกรรม ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , พ.ศ.2532

– ปริญญาโท
ชื่อเต็ม วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ชื่อย่อ วศ.ม.
วิชาเอก Precision Engineering ,มหาวิทยาลัยกิฟุ ประเทศญี่ปุ่น , พ.ศ.2535

– ปริญญาเอก
ชื่อเต็ม วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต ชื่อย่อ วศ.ด.
วิชาเอก Systems Engineering ,สถาบันเทคโนโลยีนาโงย่า ประเทศญี่ปุ่น , พ.ศ.2541

 งานวิชาการหรืองานวิจัย


การศึกษาสถานภาพและแนวโน้มการย้ายฐานธุรกิจของบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น
มายังประเทศไทย , สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น , กรุงเทพฯ , 2554

 สาขาที่เชี่ยวชาญ


การจัดการอุตสาหกรรม, การเพิ่มผลผลิต

บัณฑิตวิทยาลัย

Tni Graduated School