ผศ.ดร.ธันยมัย เจียรกุล


tanyamai-208x300

ผศ.ดร.ธันยมัย เจียรกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตวิชาการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ สำหรับผู้ประกอบการ SME สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้าน Marketing , International Business

 การศึกษา/Education


– ปริญญาตรี
ชื่อเต็ม เศรษฐศาสตรบัณฑิต ชื่อย่อ ศ.บ.
วิชาเอก การเงินการคลัง ,มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,พ.ศ.2533

– ปริญญาโท
ชื่อเต็ม บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ชื่อย่อ MBA
วิชาเอก เทคโนโลยีสารสนเทศ ,Oklahoma University ประเทศสหรัฐอเมริกาฯ ,พ.ศ.2544

– ปริญญาเอก
ชื่อเต็ม Doctor of Philosophy ชื่อย่อ Ph.D.
วิชาเอก International Business ,Asian Institute of Technology ประเทศไทย ,พ.ศ.2550

 งานวิชาการหรืองานวิจัย


ธันยมัย เจียรกุล, ณัฐพล พนมเลิศมงคล และ สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ. (2557). ศักยภาพของผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องปรุงรสไทยเพื่อเข้าสู่ตลาดการแข่งขัน
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, วารสารธุรกิจปริทัศย์, 6(2).

ธันยมัย เจียรกุล และนภดล พัฒนศิษอุบล. (2555). ทัศนคติต่อกลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ : กรณีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. วารสารธุรกิจปริทัศน์. 4(2)

ธันยมัย เจียรกุล. (2555). พฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 3(1). 43-62.

 สาขาที่เชี่ยวชาญ


Marketing , International Business

บัณฑิตวิทยาลัย

Tni Graduated School