ดร.ธงชัย แก้วกิริยา


thongchai-208x3001

ดร.ธงชัย แก้วกิริยา อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้าน Software Model , e-learning , Web Technology , Application , Multimedia

 การศึกษา/Education


– ปริญญาตรี
ชื่อเต็ม ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต ชื่อย่อ คอบ.  B.Sc.
วิชาเอก เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ , พ.ศ.2543

– ปริญญาโท
ชื่อเต็ม วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ชื่อย่อ วศม.  M.Eng
วิชาเอก วิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ ,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี , พ.ศ.2548

– ปริญญาเอก
ชื่อเต็ม วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ชื่อย่อ วศบ.  B.Eng
วิชาเอก วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ,มหาวิทยาลัยสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน , ปี พ.ศ.2549

 งานวิชาการหรืองานวิจัย


  1. Kaewkiriya, R. Saga, H. Tsuji, Framework for Distributed e-Learning Management System, International Journal of Computer Vol. 8, No. 7 pp. 1,635-1,647 (2013). (Index Database: Scopus, SCImago, INSPEC, Ei Compendex, )
  2. Kaewkiriya, A Design and Development of e-Learning Content for Multimedia Technology using Multimedia Game, International Journal of Software Engineering and Application (IJSEA), Vol. 4, No. 6, November, pp. 61-69, (2013). (Index Database: INSPEC, EBSCO)
  3. Kaewkiriya, N. Utakrit, S. Tangwannawit, M. Teantong, A Conceptual Framework of Synthesize on an Adaptive e-Learning Guidance System Base on Multiple Intelligence, International Journal of Information and Electronic Engineering, (IJIEE), Vol. 3, No. 6, pp. 622-625 (2013). (Index Database: INSPEC, EBSCO)

 สาขาที่เชี่ยวชาญ


Software Model , e-learning , Web Technology , Application , Multimedia

บัณฑิตวิทยาลัย

Tni Graduated School