ประชาสัมพันธ์งานเสวนา Digital Marketing for SME Breakthrough Showcase


S__15229066

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการ (SME) ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น จะจัดให้มีการเสวนา เรื่อง Digital Marketing for SME: Breakthrough Showcase ขึ้น  ในวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ อาคาร D ห้อง D-201 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมสัมมนามีความรู้และประสบการ์ในเรื่องการสร้างธุรกิจใหม่ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างผู้มีประสบการณ์จริง คณาจารย์ และผู้เข้าร่วมสัมมนา

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมเสวนาฟรี : http://goo.gl/forms/jafuzJ96tffbT3G92

บัณฑิตวิทยาลัย

Tni Graduated School